กลศาสตร์ของแข็ง

Solid Machanics

ศึกษาเกี่ยวกับความเค้นและความเครียดภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคานและความเค้นผสม
เพื่อปรับปรุงให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของ ความเค้นและความเครียดภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคานและความเค้นผสม
ศึกษาเกี่ยวกับความเค้นและความเครียดภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคานและความเค้นผสม
1 hr/ week
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสาขาวิชา มหาวิทยาลัย และข้อตกลงกับอาจารย์ผู้สอน
1.2 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 มีเจตคติที่ดีในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
บรรยาย และ สาธิตวิธีการคำนวณ
วัดประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี
2.1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของความเค้นและความเครียดภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคานและความเค้นผสม
2.2 สามารถคำนวนหาความเค้นและความเครียดภาชนะอัดความดันและการเชื่อมต่อ การบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคานและความเค้นผสม
บรรยาย และ สาธิต
สอบกลางภาคและปลายภาค สอบย่อย
3.1 สามารถนาความรู้จากภาคทฤษฎีมาปรับใช้กับการปฏิบัติได้ถูกต้อง
3.2 มีความคิดที่ยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงานเครื่องมือกลได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ ที่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
บรรยายประกอบสาธิตวิธีการคำนวณ
วัดประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี
4.1สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม
4.3 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.4 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม ต่อสังคม
กิจกรรมกลุ่ม
วัดประเมินผลจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายจากใบงานกิจกรรม
5.1 สามารถใช้การคำนวณมาประกอบการพิจารณาในการปรับตั้งการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มาประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัตไิด้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.3 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อควา มหมาย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บรรยายและมอบหมายตามใบงาน
6.1 มีทักษะในการ ใช้เครื่องมือคำนวณ 6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  
สาธิต ใบการคำนวณและงานมอบหมาย
วัดประเมินจากผลการสอบและแบบฝึกหัด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. "Mechanics of solids"
บรรจบ อรชร .กลศาสตร์ของแข็ง