การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

Jig and Fixture Design

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงานลักษณะการใช้งานในการผลิตจำนวนมาก(Mass product)หลักการออกแบบ การเลือก ใชัวัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานในลักษณะต่างๆ ในการผลิตกับเครื่องจักรกลมาตรฐานและเครื่องจักรกลอัตโนมัติรวมถึงระบบ โมดูลลาร์อุปกรณ์นำเขาะและจับงาน(Modular jig and fixture)ที่ใช้ในการผลิตตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากการทำงานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรม และสอดรับกับการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงานลักษณะการใช้งานในการผลิตจำนวนมาก(Mass product)หลักการออกแบบ การเลือก ใชัวัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงานในลักษณะต่างๆ ในการผลิตกับเครื่องจักรกลมาตรฐานและเครื่องจักรกลอัตโนมัติรวมถึงระบบ โมดูลลาร์อุปกรณ์นำเขาะและจับงาน(Modular jig and fixture)ที่ใช้ในการผลิตตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากการทำงานของอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
1 hr 
1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสาขาวิชา มหาวิทยาลัย และข้อตกลงกับอาจารย์ผู้สอน
2.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ใบปฏิบัติงาน
ผลงานที่วัดได้
1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องเจาะ
       2.2 รู้ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องเจาะ
       2.3 เข้าใจหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
บรรยาย
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
       3.1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เจาะและจับยึด
       3.2 รู้ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องมือ  เจาะและจับยึด
บรรยาย
สอบปลายภาค
4.1 เข้าใจการทำงานเป็นทีม
4.2 เข้าใจการแบ่งหน้าที่และบทบาท
4.2. การบรรรยายและใบงานปฏิบัติ
4.3 สอบปลายภาค
5.1 เข้าใจการออกแบบและการกำหนดตำแหน่งงาน
5.2 เข้าใจการใช้Soft wareช่วยในการออกแบบงาน
บรรยาย และใบงาน
สอบปลายภาคและชิ้นงาน
1. เข้าใจการวางตำแหน่งงานบนอุปกรณ์และเครืองมือ
2. สามารถสร้างเครื่องมือได้ตามแบบ 
 
การบรรยาย/ใบงาน
สอบปลายภาคและชิ้นงานตามแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ดอกธูปพุทธมล การออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์ 
วชิระ มีทอง การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)
 ส.ส.ท การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์