การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร

Food Industrial Plant Sanitation and Food Law

1.1  มีความรู้และความเข้าใจหลักการของสุขาภิบาล และสุขลักษณะการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
1.2  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่งอาหาร
1.3  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล กลไกการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
1.4  มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการน้ำใช้ในโรงงาน การจัดการของเสีย และกฎหมายอาหาร
1.5  สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนขอเป็นสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้
ปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มเติมการจัดทำเอกสารเพื่อขอระบบมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารหรือมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี (GMP) ตามกฎหมายที่กำหนด  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในจริง
การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร  การเก็บรักษา และการขนส่งอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล กลไกการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การจัดการน้ำใช้ในโรงงาน การจัดการของเสีย และกฎหมายอาหาร
Plant design and food plant equipment installation for food industrial plant sanitation; hygiene in food production, storage and transportation of food; personal hygiene; mechanical cleaning and disinfection; insect and pest control; water treatment and waste management in the plant; food laws and regulations.
          จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
    3.1 วันอังคาร พฤหัส เวลา 16.30 - 17.30 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โทร.055-298438 ต่อ 2210
   3.2  e-mail; surinipo@gmail.com เวลา 19.00 – 20.00 น. วันจันทร์ถึงพฤหัส
˜1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
˜1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
1. ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านการผลิตอาหารตามหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร ให้ปลอดภัยตรงตามมาตรฐานระดับสากล โดยให้ความรู้และยกตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร
1. การสอนมีการบรรยายเนื้อหา ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และแสดงทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา กรณีศึกษาและความคิดเพื่อแก้ปัญหา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับด้านสุขาภิบาลฯ
1. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนและหลังจากการเรียน
2. ประเมินจากจำนวนครั้งที่นักศึกษาทีถูกร้องเรียนเรื่องการกระทำทุจริต
 
 
 
1. ประเมินจากการสังเกต ของนักศึกษาระหว่างเรียนนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติ ที่สื่อถึงความซื่อสัตย์สุจริตด้านสุขาภิบาลอาหาร
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ให้นักศึกษาทำแบบจำลองโรงงานผลิตอาหาร สร้างระบบสุขาภิบาลอาหารในแบจำลองที่สร้างขึ้นพร้อมทำเอกสารระบบสุขาภิบาลตามเอกสารของสารธารณสุขจังหวัด
3. จัดให้มีจัดทำรายงานในเนื้อหาวิชาสอน พร้อมทั้งให้นักศึกษานำเสนอ และมีการตอบข้อซักถามภายในชั้นเรียน
 
 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายถึงกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของการทำมาตรฐานต่างๆ
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายความเป็นมาของสุขาภิบาลโรงงานอาหาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแสดงความคิดเห็นเรื่องมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน
3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงานโดยหาข้อมูลด้านกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
 
 
1. ประเมินจากการจดข้อมูลของนักศึกษาระหว่างเรียน
2. ประเมินจากตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมินจากงานและรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากคะแนนสอบ
 
 
1. ประเมินจากเนื้อหาและความถูกต้องของรายงานที่นักศึกษานำเสนอ
2. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
3. ประเมินจากคะแนนสอบ
4. ประเมินจากเหตุผลและความถูกต้องของศาสตร์วิชาที่นักศึกษาใช้อธิบายและอ้างอิง
˜4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และรับผิดชอบในงานกลุ่ม
1. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนดหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงอกของนักศึกษาในการเตรียมงาน ระหว่างการทำงาน และการนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 4 1 2 3 1 2 3 4
1 BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2 - จำนวนครั้งการเข้าเรียนต้องเกิน 80% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - คะแนนกิจกรรมส่วนมหาวิทยาลัย 1-7 และ 9-16 10%
2 2.1, 2.3, - การสอบกลางภาค 8 30%
3 2.1, 2.3 - การสอบปลายภาค 17 30%
4 4.1 การนำเสนองาน/การรายงานมอบ 1-7 และ 9-16 30%
กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ. 2550. ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005. กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แหล่งที่มา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/fda/new/images/cms/top_upload/1193214032_ISO22000.pdf.
สุริยาพร นิพรรัมย์. 2560. เอกสารประกอบบรรยายรายวิชา BSCFT006. การประกันคุณภาพอาหาร(power point และเอกสารประกอบ).
สุวิมล กีรติพิบูล. 2557. GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย. สำนักพิมพ์ ส.ท.ท. กรุงเทพฯ.
สุวิมล กีรติพิบูล. 2556. ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร; HACCP. สำนักพิมพ์ ส.ท.ท. กรุงเทพฯ.
สุวิมล กีรติพิบูล. 2551. ISO22000 Food Safety Management System. สำนักพิมพ์ ส.ท.ท. กรุงเทพฯ.
สุมณฑา วัฒนสินธุ์. 2543. ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP). สำนักพิมพ์ ส.ท.ท. กรุงเทพฯ.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. คู่มือ การขออนุญาตและพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี. สำนักพิมพ์: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ.
www.fda.moph.go.th
http://www.fda.gov
www.sciencedirect.com
www.ift.org/cms
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนจัดได้ชี้แจงแบบประเมินทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา หลังจากที่ได้ศึกษารายวิชาเคมีอาหาร 2 ครบ 15 สัปดาห์ โดยให้นักศึกษาประเมินหลังจากการสอบปลายภาค ว่านักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ ที่นักศึกษาได้รับ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อการปรับปรุงรายวิชา
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันประเมินการสอน โดยประเมินจากนักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน และสภาพแวดล้อมระหว่างการเรียนการสอน โดยประเมินจากกระบวนการสอน ผลที่เกิดกับนักศึกษา หลังจากสอบปลายภาค
           การสอนถูกปรับปรุงโดยนำข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการประเมินการสอน ข้อมูลที่นักศึกษาประเมิน ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากงานวิจัยข้อมูลจากการฝึกอบรมต่าง ข้อมูลจาก มคอ.5 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือคำแนะนำจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนรายวิชาเคมีอาหาร2 มาปรับปรุงเนื้อหาภาคทฤษฎี งานที่มอบหมายและวิธีการสอนให้สามารถสอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนและระดับขั้นคะแนน โดยการสุ่มรายวิชา และนักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการจากนักศึกษา คะแนนสอบของนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และปัญหาที่นักศึกษาเข้าปรึกษากับอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้สอนนำข้อมูลดังกล่าวเข้าขอคำปรึกษาภายในที่ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่นๆ เพื่อร่วมกันแนะนำแนวทาง วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา อีกทั้งยังนำข้อมูลดังกล่าวไปทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจะนำเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป