การวิจัยการตลาด

Marketing Research

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย การกำหนดข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดงบประมาณ และการบริหารโครงการวิจัย การเลือกใช้เทคนิคการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัยให้แก่ผู้เรียน
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย การกำหนดข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดงบประมาณ และการบริหารโครงการวิจัย การเลือกใช้เทคนิคการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัยให้แก่ผู้เรียน
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย การกำหนดข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดงบประมาณ และการบริหารโครงการวิจัย การเลือกใช้เทคนิคการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัยให้แก่ผู้เรียน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1   มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
1.4   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.5   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.3 จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  
 
1.3.1  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
1.3.2  การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
2.3   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
2.2.3  มอบหมายให้ทำโครงร่างงานวิจัย รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์) และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1  ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 
2.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย โครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.2  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันนทางธุรกิจ
3.4  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  โดยให้สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสารสนเทศที่นำมาใช้ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.2.2  วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยการตลาดต่างๆ 
3.3.1  ประเมินจากโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และรูปเล่มโครงร่างงานวิจัย รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  
3.3.2  ประเมินโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)   และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.2  มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.3  มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  
4.2.2  มอบหมายงานกลุ่มทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)
4.3.1  ประเมินจากโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)  ที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน  
4.3.2  สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.2  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.4  นักศึกษามีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.5  นักศึกษาสามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.6  นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1  มอบหมายงาน ให้ค้นคว้าข้อมูลโดยให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
5.2.2  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.1  ประเมินจากรูปเล่มโครงร่างงานวิจัยการตลาด รายงานการวิจัยการตลาด (ฉบับสมบูรณ์) และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021401 การวิจัยการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 จากการทำโครงร่างงานวิจัยการตลาด การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยการตลาด และการส่งรูปเล่มโครงร่างงานวิจัยการตลาด พร้อม CD 1-8 10%
2 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 จากการทำรายงานการวิจัยการตลาด การนำเสนองานวิจัยการตลาด และการส่งรูปเล่มรายงานการวิจัยการตลาดสมบูรณ์ พร้อม CD 10-17 30%
3 1.1, 1.4, 1.5, 2.3 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9 และ 18 20% และ 30%
4 1.1, 1.4, 1.5, 2.3, 5.2, 5.4, 5.5 จากการถาม-ตอบในชั้นเรียน และการเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสารเพิ่มเติมของอาจารย์ประจำวิชา 
- เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และภควดี เลิศกาญจนวัติ. (2558). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
- ยุทธ ไกยวรรณ์. (2550). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด. 
- เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ. (ม.ป.ป.). การวิจัยตลาด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
- รายงานการวิจัยการตลาด (ตัวอย่างของรุ่นพี่) 
- ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก www.thailis.or.th/tdc/ และแหล่งข้อมูลจากระบบ Internet  หรือระบบ Online ต่างๆ 
- ค้นหาข้อมูลทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากสำนักวิทยบริการ หรือห้องสมุดต่างๆ
การสนทนาในห้องเรียนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการสอนให้นักศึกษาเสนอแนะแก้ไข ในส่วนที่นักศึกษาต้องการ
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
นำข้อเสนอแนะของที่นักศึกษาได้เสนอแนะมาปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที