ลีลาศเพื่อสุขภาพ

Social Dance for Health

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ มีทักษะพื้นฐานและสามารถลีลาศประเภทต่างๆ ได้ สามารถประยุกต์การลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ เจตคติที่ดีต่อการลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพ ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐาน และสามารถเลือกลีลาศจังหวะต่างๆได้ ประยุกต์การลีลาศเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาทำงาน (Office Hours) (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (1.1)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม(1.3)
1.2.1 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัย และพฤติกรรมในการเรียน
1.2.2 สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน
1.2.3 เน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา
1.3.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพ ฝึกปฏิบัติทักษะ
พื้นฐาน และสามารถเลือกลีลาศจังหวะต่างๆได้ ประยุกต์การลีลาศเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพ
ให้ได้รับความรู้ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (2.1)
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า
ทดสอบทักษะปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียนด้านความคิดรวบยอด
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร (3.1)
บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมโดยทำการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ทดสอบทักษะปฏิบัติ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในเนื้อหาตามที่เรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนดในคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม (4.2)
4.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (4.3)
4.2.1 บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
4.2.2 การนำเสนอและอภิปราย
4.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
               4.3.1 ทดสอบทักษะปฏิบัติเป็นรายบุคลของนักศึกษา
          4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
               4.3.3 ตรวจสอบผลงานที่นำเสนอของนักศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน
การนำเสนอ การสืบค้นข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทำรายงานโดยการ
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำเสนอ โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การจัดทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน  วิธีการและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (6.1 + 6.2 + 6.3)
6.2.1 ฝึกปฏิบัติทักษะทางลีลาศ
6.2.2 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
                 6.3.1 ทดสอบการปฏิบัติทักษะทางลีลาศ   
                  6.3.2 ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม(1) การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา พฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา 1-17 10%
2 ด้านความรู้(2) สอบด้วยข้อสอบข้อเขียน 9 10%
3 ปัญญา(3) สอบข้อสอบข้อเขียน 17 10%
4 ด้านทักษะ ความสัมพันธ์(4) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1-17 10%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การจัดทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน วิธีการและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักศึกษา 1-17 10%
6 ด้านทักษะปฏิบัติ (6) ทดสอบปฏิบัติทักษะลีลาศ 6,10,13,16 50%
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวน, 2537. 2. พิชิต ภูติจันทร์. ลีลาศ. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2531. 3. พิชิต ภูติจันทร์. ลีลาศ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, 2531. 4. พิชิต ภูติจันทร์. กีฬาลีลาศ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2549. 5. สุภาภรณ์ เหลืองอร่าม. ลีลาศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด, 2548. 6. ธงชัย เจริญทรัพย์มณี. ลีลาศ.กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาร, 2542. 7. John Price Bennett, Pamela Coughenour Riemer. Rhythmic Activities and Dance. Human Kinetics, 1995.  แก้ไข
www.google.com
WWW. youtube.com
1.1 สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
 
2.1 สังเกตจากการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 2.2 ประเมินจากผลการสอบของผู้เรียน
3. 1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3. 2 จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4. 1 ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร 4. 2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. 1 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิดเรียน หรือ ตามข้อเสนอแนะ 5. 2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างไกล