การเพาะเห็ด

Mushroom Culture

1. เข้าใจชีววิทยาและวิธีการทำหัวเชื้อเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
2. วางแผนการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ
3. เข้าใจวิธีการเก็บเกี่ยว การจำหน่าย และการใช้ประโยชน์จากเห็ด
4. เข้าใจโรคศัตรูเห็ดและความเป็นพิษของเห็ด
5. มีทักษะในการเพาะเห็ด
6. เห็นความสำคัญของการนำความรู้ทางด้านการเพาะเห็ดไปใช้ในการทำงานและประกอบอาชีพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด ชีววิทยาและวงจรชีวิตเห็ด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำหัวเชื้อเห็ด การเก็บรักษา การถนอมและการแปรรูปเห็ด ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด เห็ดพิษและความเป็นพิษ
3
มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด ชีววิทยาและวงจรชีวิตเห็ด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำหัวเชื้อเห็ด การเก็บรักษา การถนอมและการแปรรูปเห็ด ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด เห็ดพิษและความเป็นพิษ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี และประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี และความริเริ่มสร้างสรรค์
การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน และวิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การมีภาวะผู้นำ และการมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา การมอบหมายงานรายกลุ่ม และการนำเสนอรายงาน
ประเมินจากรายงานที่นำเสนอพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานรายกลุ่มและการนำเสนอรายงาน มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1 03012111 การเพาะเห็ด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด ชีววิทยาและวงจรชีวิตเห็ด สอบกลางภาคการศึกษา 9 10%
2 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำหัวเชื้อเห็ด การเก็บรักษา การถนอมและการแปรรูปเห็ด ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด เห็ดพิษและความเป็นพิษ สอบปลายภาคการศึกษา 17 20%
3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาฟาร์มตัวอย่าง ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ และทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำเสนอรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาฟาร์มตัวอย่าง ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 มีความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 มีความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด ชีววิทยาและวงจรชีวิตเห็ด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำหัวเชื้อเห็ด การเก็บรักษา การถนอมและการแปรรูปเห็ด ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด เห็ดพิษและความเป็นพิษ ปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10%
7 มีความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด ชีววิทยาและวงจรชีวิตเห็ด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำหัวเชื้อเห็ด การเก็บรักษา การถนอมและการแปรรูปเห็ด ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด เห็ดพิษและความเป็นพิษ งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
1.1 Stamets, P. (1983). The Mushroom Cultivator. Agarikon Press, Olympia, Washington, USA. 415p.
1.2 Chang, S. and Miles P. G. (2004). Mushrooms : cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact. 2nd ed. CRC Press, New York, USA. 451p.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเฟรซบุ๊คที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ