การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Job Internship in Business Administration

1.1  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career  Development)  และเสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability) 1.2  เพิ่มเตรียมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และการพัฒนาตนเอง  แก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 1.3  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 1.4  ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 1.5  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย ผ่านนักศึกษาฝึกงานและคณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมในการทำงานโดยให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการด้านตลาดแรงงาน
ศึกษาการปฏิบัติงานในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์การมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษา และนักศึกษาจะต้องทำรายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการศึกษา
 
ไม่มี
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 5.1.1, 5.1.4 2.  มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 5.1.1, 5.1.2 3.   มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 5.1.3
 1.2.1  ให้ความสำคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  เคารพกฎระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
 1.3.1        ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล