ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใข้ในระบบขององค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้นักศึกษาสารมารถอธิบายถึงรูปแบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กรธุรกิจและสามารถเข้าใจถึงระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือฝึกพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงิน การขาย การผลิตสินค้าคงคลัง การบริหารเครือข่ายผู้ผลิต การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ ความสําคัญ - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม - สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยาย ทบทวนหัวข้อเนื้อหาที่กําหนดและสัมพันธ์ - อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนพร้อม ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรมในการนํามาใช้ในบทเรียนแต่ละหัวข้อ - ผู้รียนร่วมกันซักถามประเด็นที่ เป็นข้อสงสัย 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม - ประเมินผลการวิเคราะห์รายงานกลุ่ม - ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศ เพื่อการ จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
บรรยาย ทบทวนหัวข้อเนื้อหาที่กำหนดและสัมพันธ์ - อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนพร้อม ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรมในการนำมาใช้ในบทเรียนแต่ละหัวข้อ - ผู้เรียนร่วมกันซักถามประเด็นที่ เป็นข้อสงสัย
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม - ประเมินผลการวิเคราะห์รายงานกลุ่ม - ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และนำไปใช้ได้อย่าง เหมาะสม
- การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่ม และนำเสนอผลรายงาน - วิเคราะห์รายงานกลุ่มเพื่อนนักศึกษา/อภิปรายกลุ่ม
แบบการให้คะแนนรายงานกลุ่ม โดยเน้นกิจกรรมที่มีการวิเคราะห์สถานการณ 
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม กำหนดเวลา
- อธิบายกิจกรรมกลุ่ม - มอบหมายงานกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ในการทำงานร่วมกัน - นำเสนองานกลุ่มพร้อมอภิปรายงานกลุ่มเพื่อนนักศึกษา
แบบให้คะแนนกิจกรรมกลุ่ม
- ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
แบบให้คะแนนสรุปรายงาน - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ที่ต้องพัฒนา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-9 แบบให้คะแนน กิจกรรมกลุ่ม 3,6,9 30
2 15 จัดให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน 10-13 30
3 14 การนำเสนองาน 14 10
4 17 สอบปลายภาค 17 30
นคเรศ ณ พัทลุง. (2552). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ จัดการความรู้.พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
http://info.arit.dusit.ac.th/newiknowledge/ http://dusithost.dusit.ac.th/~research//rdi_menu/news_block10.htm
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา - ขอเสนอแนะผ่านอีเมล์และช่องทางอื่นๆ ที่อาจารย์ผู้สอนจัดไว้
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ - การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน - ผลการสอบ - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจงานและข้อสอบของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ อาจารย์ผู้สอน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ