พลังงานทดแทน

Renewable Energy

1.1 รู้และเข้าใจเห็นความสำคัญของพลังงานทดแทน
1.2 รู้และเข้าใจปรากกฎการณ์หรือวัฎจักรของการเกิดพลังงาน
1.3 รู้และเข้าใจแนวนโยบายและปัจจัยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
1.4 รู้และเข้าใจเทคโนโลยีพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะพลังงานคลื่น พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง
1.5 รู้และเข้าใจระบบสำรองพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่นความร้อน ความเย็น แบตเตอร์รี่
1.6 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของพลังงานทดแทน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทดแทน ให้ ก้าวทันกับการเทคโนโลยีที่นำมาใช้พลิตเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน ศักยภาพพลังงานทดแทนความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานดั้งเดิมและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานน้ำ พลังงานขยะ พลังงานคลื่นเซลล์เชื้อเพลิง ระบบสำรองพลังงาน กฎหมาย ระเบียบและนโยบายด้านพลังงานทดแทน เศรษศาสตร์พลังงาน
- อาจารย์ประจารายวิชา สามารถติดต่อได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์
เบอร์มือถือ 099-524-5162, Email jutturit@gmail.com และ Line ID : jthongpron
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเสียสละ  
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรมเน้นให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลาต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สังคม คุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.3.3 การจัดการความรู้โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านกลไกการอภิปรายกลุ่มประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน ศักยภาพพลังงานทดแทนความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานดั้งเดิมและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานน้ำ พลังงานขยะ พลังงานคลื่นเซลล์เชื้อเพลิง ระบบสำรองพลังงาน กฎหมาย ระเบียบและนโยบายด้านพลังงานทดแทน เศรษศาสตร์พลังงาน
บรรยาย  อภิปราย การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ  ให้นักศึกษามีการค้นคว้าเพิ่มเติม เรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล จากเว็บไซต์ต่าง ๆ  และเอกสารประกอบต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถสรุปวิเคราะห์เป็นรายงานด้วยตนเองได้  ทำรายงานเดี่ยว  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1  สอบกลางภาค                                        
  2.3.2  สอบปลายภาค                                               
  2.3.3  กิจกรรม  แบบทดสอบ และนำเสนอและจัดทำรายงาน    
  2.3.4  กิจกรรม  ศึกษาดูงาน หรือสถานประกอบการจริง
พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม ชุมชน
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำรายงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
3.2.2   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ผลกระทบ ข้อดีและข้อเสีย จากพลังงานทดแทนชนิดต่าง ๆ
3.2.3   การสรุปและสะท้อนแนวคิดต่าง ๆ ที่หลากหลาย
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ 
3.3.2  วัดผลจากการทำรายงานเดี่ยว
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย
4.2.2   ถาม ตอบ และมอบหมายงานรายกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น ผลกระทบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เขื่อนปากมูล
            อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1  คะแนนจากกิจกรรม แบบทดสอบในชั้นเรียน
4.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกระดานเสวนา
4.3.3  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข โดยใช้แบบทดสอบ สูตรการคำนวณต่าง ๆ
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอใน 
           ชั้นเรียน 
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา จากกการค้นคว้าข่าวสารต่าง ๆ
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในการเสริมการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  เช่นกระดานเสวนา
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น power point
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข มีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่นเว็ปไซต์องค์กรของรัฐบาล
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น power point
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย หรือกระดานเสวนา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ทางด้านทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นคว้า แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน ให้โจทย์เพื่อมานำเสนอในสัปดาห์ต่อไป ฝึกทักษะในการคิด การแสดงออก และนำเสนอ ฝึกความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย สืบค้นเนื้อหาผ่าน Website ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
1 ENGEE134 พลังงานทดแทน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพลังงานทดแทน
- เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทดแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในละต่างประเทศ
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านการเขียนลงในกระดาษ
1.4 ประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบไอทีของมหาวิทยาลัย
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียน การร่วมกิจกรรม ผลแบบทดสอบ ผลการสอบของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อนาประสบการณ์จริงถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา