โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Computer Information Systems Project

ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการทำการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านระบบสารสนเทศ เสนอหัวข้อโครงงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบ ทดสอบและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ติดตั้งระบบเพื่อประเมินผลการใช้ระบบ
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ทำการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา  โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านระบบสารสนเทศ  จากหัวข้อโครงงานที่กรรมการหลักสูตรพิจารณา  หรือนักศึกษากำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร  นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตรจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
กล่าวถึงการมีวินัย และการตรงต่อเวลา บอกผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น บรรยายและเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ อธิบายถึงประโยชน์ของการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและผลกระทบในการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความประพฤติของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ความตรงต่อเวลาในการส่งผลงานของนักศึกษา
-    มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
-    สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ  และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
-    รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้  ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
อธิบายการเขียนหลักการและทฤษฎีในการทำโครงงานเพื่อการวิจัย  ยกตัวอย่างการทำวิจัยด้านสารสนเทศ ให้นักศึกษาเสนอโครงงานตามที่ตนสนใจ ฝึกปฏิบัติการทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้นักศึกษาจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
การนำเสนอโครงการ การจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น  ตีความ  และประเมินสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
อธิบายความสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบในทำโครงงาน ชี้แนะเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน  โดยการรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของระบบงาน แสดงความคิดเห็นในโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ  เพื่อประเมินสารสนเทศถึงจุดเด่นและข้อควรแก้ไข
ผลการสืบค้นระบบสารสนเทศที่ได้นำเสนอในโครงงาน การพัฒนาระบบงาน การซักถาม  โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพื่ออธิบายข้อซักถาม  และแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
ให้นักศึกษาเรียนรู้จริงจากนำเสนอโครงงานในรูปแบบของการสัมมนา ชี้แนะการพูดและการใช้วาจาในที่ชุมชน  รวมทั้งบุคลิกที่เหมาะสมในการนำเสนอ กำหนดหัวข้อในการจัดทำโครงงาน  เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำโครงงานและฝึกซ้อมการนำเสนอตามกำหนด
นำเสนอโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด หัวข้อที่นำเสนอตรงตามกำหนดและมีรายละเอียดครบถ้วน
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
         

อธิบายการจัดทำงานนำเสนอและรายงานการนำเสนอ นำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบงานนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ยกตัวอย่างงานนำเสนอที่เหมาะสม
การออกแบบงานนำเสนอ การจัดทำรายงานนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 12031414 โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 3.1, 3.4 สอบ Proposal 6 7 50%
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 3.1, 3.4 สอบวิทยานิพนธ์ 16 50%
เอกสารประกอบการสอน. 2553. คู่มือการจัดทำโครงงานระบบสนเทศทางคอมพิวเตอร์. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่เชียงราย.
โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร โปรแกรมสำหรับการนำเสนอ
ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พฤติกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น แบบประเมินผู้สอน
โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาได้พัฒนาและทำวิจัย รายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
แนะแนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบที่มีความทันสมัย
ตรวจสอบแผนการสอนและการประเมินผลให้ตรงกับผลสัมฤทธิ์จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในกระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา