ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Job Internship in Printing and Packaging

ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนามาแก้ปัญหาทางวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ มีความกล้าในการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในสถานประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่ออภิปรายหรือนำเสนอให้อาจารย์หรือผู้รับผิดชอบพิจารณาประเมินผลเป็น S กับ U ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด
1.1.1   มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
                1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
                1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
                1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
                1.2.2 สอนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ในการทำงานของตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
                1.2.3 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและเพื่อนร่วมงาน
1.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากพี่เลี้ยง
                1.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ
    2.1.1      มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
                2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จากสถานประกอบการที่เข้าไปฝึกงาน
                2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การบูรณาการหลักการทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในสถานประกอบการ
                2.2.2  การบูรณาการความรู้และทักษะปฏิบัติในการฝึกงานกับสถานประกอบการที่เกิดจากสถานการณ์จริงและมีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงในการให้คำแนะนำ
                2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ เป็นต้น
                2.3.2 ประเมินผลจากแผนการฝึกงานของสถานประกอบการร่วมกับนักศึกษาและสถานศึกษา
                2.3.3 ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน
    3.1.1      มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
                3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบหมายงานให้รับผิดชอบระหว่างฝึกงานในสถานประกอบการโดยอยู่ภายใต้การดูแล กำกับของพี่เลี้ยง
                    ประเมินผลจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามสภาพความเป็นจริง
    4.1.1      มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
                4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
                4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   การมีมนุษยสัมพันธ์ มารยาททางสังคมที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
                4.2.2 การยอมรับความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานในการทำงานร่วมกับหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
                4.2.3 มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
4.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
                4.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
    5.1.1      สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
                5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
                5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 สถานประกอบการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่พบเจอ
                5.2.2 นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพและวิชาการ
    5.3.1 ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ
                5.3.2 ประเมินจากการปฏิบัติจริงผ่านผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์ให้เหมาะสม
5.1.1   มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติได้ตามข้อแนะนำ
                5.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
                5.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
5.2.1 สถานประกอบการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่พบเจอ
          5.3.1 ประเมินจากสภาพจริงในการปฏิบัติงานสถานประกอบการตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จากสถานประกอบการที่เข้าไปฝึกงาน 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP125 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม 1.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากพี่เลี้ยง 1.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ ตลอดภาคการศึกษา
2 ความรู้ 2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ เป็นต้น 2.3.2 ประเมินผลจากแผนการฝึกงานของสถานประกอบการร่วมกับนักศึกษาและสถานศึกษา 2.3.3 ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน ตลอดภาคการศึกษา
3 ทักษะทางปัญญา ประเมินผลจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามสภาพความเป็นจริง ตลอดภาคการศึกษา
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 4.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ตลอดภาคการศึกษา
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.3.1 ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ 5.3.2 ประเมินจากการปฏิบัติจริงผ่านผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์ให้เหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา
6 ทักษะพิสัย 6.3.1 ประเมินจากสภาพจริงในการปฏิบัติงานสถานประกอบการตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน ประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่นิเทศ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตรเพื่อทราบ

ประชุมหลักสูตรร่วมพิจารณานำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป

นำแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร