ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Technical Visit on Printing and Packaging Industry

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล