การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Job Internship Preparation for Printing and Packaging

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล