ภาษาซี

C Programming Language

1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและกฏเกณฑ์ต่างๆของภาษาซี 2. เข้าใจคำสั่งต่างๆตามกฏของภาษาซี 3. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาซี 4. นำความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซี ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสัมพันธ์ กับวิชาอื่นๆได้ 5. เห็นความสำคัญของภาษาซี
เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ โครงสร้างของภาษาซี คอมไพล์เลอร์ และพรี โปรเซสเซอร์ ชนิดข้อมูล การปฏิบัติการกับข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชั่น พอยต์เตอร์ โครงสร้างยูเนียน บิทฟิลด์ อินพุทและเอาท์พุทมาตรฐาน การจัดการ กับไฟล์ คำสั่งสำหรับพรีโปรเซสเซอร์
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล