สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Cooperative Education in Tourism and Hospitality

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล