ประวัติศาสตร์ศิลป์

History of Art

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และงานหัตถกรรม ศิลปกรรมที่สําคัญของโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย ลักษณะ รูปแบบ และวิวัฒนาการ ของศิลปะตามยุคสมัยงานศิลปะที่พบในประเทศไทย 
2. นักศึกษาสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์หรือปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานในอนาคตได้
1. เพื่อให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาและตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาของหลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
3. เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และงานหัตถกรรม ศิลปกรรมที่สําคัญของโลก โดยเน้นภูมิภาคเอเชีย ลักษณะ รูปแบบ และวิวัฒนาการ ของศิลปะตามยุคสมัยงานศิลปะที่พบในประเทศไทย เน้นการสร้างงานเพื่อพุทธศาสนา
 
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล