การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Human Resource Management for Tourism and Hospitality

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
1.2 สามารถ ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเองและบุคคลในธุรกิจการท่องเที่ยวได้
1.3 มีทักษะปฏิบัติ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
1.4 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง
2.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการฝึกงานหรือสหกิจได้
2.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำแผนพัฒนาตนเองได้
แนวคิด หลักการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์และวางแผนงาน การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง บุคลากร การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  
1 ชั่วโมงต่อคน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 3.2.1,3.2.2,3.3.2 สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1 สอบกลางภาค 9 30%
3 2.1, 3.1, 4.1 งานที่ได้รับมอบหมายตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 2.1 สอบปลายภาค 18 30%
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์. (2554). การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1.
นนทบุรี : หจก.เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
พิชิต เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ราณี อิสิชัยกุล. (2555). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สกล บุญสิน. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.