การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Devices Programming

๑.วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ เข้าใจหลักการ เทคนิค เทคโนโลยีในระบบเคลื่อนที่
๑.๒ เข้าใจการประยุกต์ใช้การสื่อสารในระบบเคลื่อนที่
๑.๓ เข้าใจมาตรฐานและแนวโน้มของเทคโนโลยีระบบเคลื่อนที่
๑.๔ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
รายวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีในระบบเคลื่อนที่ และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารหน่วยความจำและส่วนบันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
 ๑.๑ มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
 ๑.๒ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜ ๑.๓ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๔ เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑. กำหนดให้นักศึกษาเข้าเรียนและส่งงานต่างๆที่มอบหมายให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
๒. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานและโครงงาน โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
๓. เน้นให้นักศึกษาทำงานที่มอบหมายด้วยตนเอง และไม่นำผลงานของคนอื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเองเพื่อส่งผู้สอน
๑. ประเมินความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและส่งงานต่างๆ ของนักศึกษา
๒. ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำรายงานและโครงงาน
๓. ประเมินจากงานต่างๆ ที่นักศึกษาส่ง
๒.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
˜ ๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š ๒.๒ สามารถติดตามความ
ก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
๑. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ
๒. กำหนดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด ซึ่งต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติม
๓. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำโครงงาน
๑. สอบข้อเขียน
๒. สอบปฏิบัติ
๓. ประเมินผลโครงงาน
๓.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills)
˜ ๓.๑ มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
 ๓.๒ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
๑. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
๒. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
๑. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัดและแบบฝึกปฏิบัติ
๒. ประเมินผลโครงงาน
๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)
˜ ๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜ ๔.๒  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜ ๔.๓ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜ ๔.๔มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๑. กำหนดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ
๒. กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานและโครงงาน ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
๑. ประเมินจากการส่งแบบฝึกหัด รายงาน และแบบฝึกปฏิบัติ
๒. ประเมินผลรายงานและโครงงาน
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills)
™ ๕.๑ สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜๕.๒ สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜๕.๓ สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
๒. ใช้  Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
๓. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
๔. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.การนำเสนองานด้วยวิธีวาจา
๑. ประเมินผลการทำแบบฝึกปฏิบัติให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๒. การสอบปฏิบัติ
๖. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill)
˜ ๖.๑ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
™ ๖.๒สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
™ ๖.๓สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
๑.บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
๑. ประเมินผลการทำแบบฝึกปฏิบัติให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๒. การสอบปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ ๕.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖.ด้านทักษะปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3,2.1,3.1,4.1,4.2,4.3,4.4 สอบกลางภาค 1-8 30%
2 5.1,2.1,3.1,4.4 ประเมินจากการสังเกตุและผลงานที่มอบหมาย 10-16 30%
3 5.1,2.1,3.1 สอบปลายภาค/ภาคปฏิบัติ 10-16 30%
4 1.1,2.1 ประเมินจากบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา 1-16 5%
5 6.1 การนำเสนอผลงาน 11-16 5%
ปกรณ์ สุนทรเมธ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๑.ศุภชัย สมพานิช.Basic Android Programing. กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, ๒๕๕๕.
๒.ดร.จักรชัย โสอินทร์.Basic Android App Development.กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,
เว็ยไซต์ แนะนำเฟรมเวิร์คการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลืีอนที่
1. http://reactnative.com/react-native-v0-59-x-released/
2. https://facebook.github.io/react-native/docs/getting-started
 
 
จัดกิจกรรมในการรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของรายวิชาดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- จัดตั้งกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชา
การประเมินการสอนโดย
- การสังเกตการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
ติดตามและนำเทคโนโลยีใหม่มรประกอบดารสอนอย่างต่อเนื้อง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการพิจารณาผลการทดสอบย่อย และแบบฝึกหัดของนักศึกษา และหลังจบภาคการศึกษามีการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชานี้
 
นำผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหา แผนการสอน และวิธีการสอนของ
รายวิชานี้ ในภาคเรียนต่อไป