การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Cross Cultural Communication

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างประเทศและในแต่ละภูมิภาค การประยุกต์ใช้กลวิธีการสื่อสาร ศิลปะในการฟังพูด วัจนะและอวัจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างประเทศและในแต่ละภูมิภาค การประยุกต์ใช้กลวิธีการสื่อสาร ศิลปะในการฟังพูด วัจนะและอวัจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ
บรรยาย
บรรยาย
Midterm Exam                  25%
                                             Final Exam                          25%
                                             Class work                          40%
Attendance                        10%
                                             Total                                    100%
                                                                          
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Midterm Exam 25% Final Exam 25% Class work 40% Attendance 10% Total 100% Midterm Exam 25% Final Exam 25% Class work 40% Attendance 10% Total 100%
Communication Across Culture (Mutual understanding in a global world) Second edition by

Heather Bowe, Kylie Martin, and Howard Manns, Cambridge