กรรมวิธีการผลิต

Manufacturing Processes

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการผลิตต่างๆ  การหล่อโลหะ  การเชื่อมโลหะการตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล  การขึ้นรูปโลหะโดยการเปลี่ยนรูป การขึ้นรูปโพลิเมอร์ การขึ้นรูปเซรามิก  การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต  การผลิตแบบรวดเร็ว  ระบบการควบคุมอัตโนมัติในการผลิต และระบบการผลิตสมัยใหม่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานของทางวิศวกรรม อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
 
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตต่างๆ  การหล่อโลหะ  การเชื่อมโลหะการตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล  การขึ้นรูปโลหะโดยการเปลี่ยนรูป การขึ้นรูปโพลิเมอร์ การขึ้นรูปเซรามิก  การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต  การผลิตแบบรวดเร็ว  ระบบการควบคุมอัตโนมัติในการผลิต และระบบการผลิตสมัยใหม่
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
            ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
                   ๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
                    ๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
                     ๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
                                    ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
                                  ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
                                  ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและรายงานที่ได้รับมอบหมาย
                        มีความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน เช่นกรรมวิธีการหล่อ   การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล  การเชื่อมประสาน  การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต
                         บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
                        - งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                        - มอบหมายรายงานเป็นรายบุคคล
                        - งานที่ได้รับมอบหมาย
คำนวนการหาอัตราป้อนงานกลึง ความเร็วรอบ ความเร็วตัด
ยกตัวอย่าง แสดงวิธีทำ
งานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล