คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Computer for Package Design

มีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปออกแบบกราฟิกและนำเสนองานใน รูปแบบ ต่างๆ   การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบตัวหนังสือ สัญลักษณ์ โลโก้ตราสินค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อผสม (Multimedia) เข้าใจในหลักการการสร้างโครงสร้างวัตถุในโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างระบบ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกและนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบตัวหนังสือ สัญลักษณ์ โลโก้ตราสินค้า การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อผสม (Multimedia) ลักษณะต่างๆ
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง(สัปดาห์ละ5ชั่วโมง) อาจารย์ประจำรายวิชาจัดให้คำปรึกษานอกเวลาผ่าน Email, Line, Facebook
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงานของไทย และต่างประเทศ
- กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือพื้นฐาน และคำสั่งของโปรแกรม
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปออกแบบกราฟิกและนำเสนองานใน รูปแบบ ต่างๆ การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบตัวหนังสือ สัญลักษณ์ โลโก้ตราสินค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อผสม (Multimedia) เข้าใจในหลักการการสร้างโครงสร้างวัตถุในโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างระบบ
-บรรยาย อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างผลงาน และการปฏิบัติ  ลงมือฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนด
-จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกันและตรงกับผู้เรียน โดยวิธีบรรยาย อภิปราย การทำโครงงานเดี่ยว การนำเสนองาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Child Center
-นำงานบริการวิชาการชุมชนที่ได้จัดทำ มาสอดแทรกความรู้ในบทเรียน “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น หัตกรรมผาทอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” ทั้งการออกแบบโครงสร้าง และกราฟิก
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นงานปฏิบัติ
- ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
พัฒนาความสามารถในการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และเข้าใจกระบวนการในการใช้เครื่องมือต่างๆ
- การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และเข้าใจกระบวนการในการใช้เครื่องมือต่างๆ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนำเสนอรายงาน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
- รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ทั้งแหล่งให้ความรู้และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงาน จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9,17 30%
2 3.2,3.3,5.1,5.2,5.3 ศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1,1.2,1.3,4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2,5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
adobe Illustrator, adobe Photoshop, คู่มือการใช้งาน MIMAKI CF2-1215, การออกแบบกราฟิก และบรรจุภัณฑ์
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
          - ผลการสอบ
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ