เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุํงเน๎นฝึกทักษะในด๎านความรู๎เกี่ยวกับงานสหกิจ ศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด๎านการสื่อสาร ทักษะในการทํางานเป็น ทีม การปรับตัวเข๎ากับสังคมการทํางาน ด๎านบุคลิกภาพและมารยาท ด๎านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กร/สถานประกอบการ/ชุมชน รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุํงเน๎นฝึกทักษะในด๎านความรู๎เกี่ยวกับงานสหกิจ ศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด๎านการสื่อสาร ทักษะในการทํางานเป็น ทีม การปรับตัวเข๎ากับสังคมการทํางาน ด๎านบุคลิกภาพและมารยาท ด๎านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   แก้ไข
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา ดังนี้  3.1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 16.00-17.00 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร. 084-9093490  3.2 e-mail: Nayty_2521@hotmail.com หรือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Facebook) เฉพาะกลุ่มของระดับชั้นสาขาวิชาการตลาด ได้ทุกวัน 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้ากิจกรรมและการให้คะแนนอย่างชัดเจน
- ให้นักศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่ม โดยเข้าร่วม โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ 
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนนงาน(การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
- ฝึกปฏิบัติในชุมชนเป้าหมาย โดยแบ่งหน้าที่
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนนงาน(การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ
3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
- การปฏิบัติงานจริงในชุมชน
- ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และคิดกลยุทธ์การตลาด 
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนนงาน(การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ
รับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกลุ่ม
- จัดกิจกรรมกลุ่ม ติดตามการทำงานกลุ่มและงานที่ได้รับมอบหมาย     
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนนงาน(การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและ
ทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและดำเนินงาน
- นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนนงาน(การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 5
1 BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การนำเสนองาน 1.) การทำงาน/งานที่มอบหมาย - งานเดียว - งานกลุ่ม 2.) การส่งงานตามกำหนดเวลา 3) การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-8, 10-16 80%
2 - จิตพิสัย 1-8, 10-16 20%
-
-
-www.blogger.com/mynameisajamm -www.google.com -www.manager.co.th -http://brandage.com/Home/aspx -http://marketingindeed.exteen.com/20060421/imc -http://www.thannew.th.com/ -หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ -วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซด์ทางธุรกิ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 2) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ผลการเรียนของนักศึกษา 2) การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอนโดยการปรับปรุงเทคนิกการสอน และสื่อการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 1) ปรับปรุงวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4 2) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยไปศึกษาดูงาน  จากสถานประกอบการจริง เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น