ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

Special Problems in Plant Science

 1.1) เพื่อให้รู้ถึงพื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช             1.2) เพื่อให้เข้าใจถึงการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอาศัยเพศ             1.3)เพื่อให้สามารถปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอาศัยเพศในขั้นตอนต่างๆ             1.4) เพื่อให้เข้าใจถึงการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีไม่อาศัยเพศ             1.5) เพื่อให้สามารถปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีไม่อาศัยเพศในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การตอน ปักชำ ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง             1.6) เพื่อให้เข้าใจถึงการเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของพืช สภาพแวดล้อม และวัตถุประสงค์ของการทดลอง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล