เคมีสำหรับวิศวกร

Chemistry for Engineers

1. เข้าใจพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม
2. เข้าใจสมบัติของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิชัน
   พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ
3. นำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้ในชีวิตประจำวัน
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางเคมีที่เป็นพื้นฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
                ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม
ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และกติกาต่างๆ ที่ดีงามของสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการสอน
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
- ไม่มีการทุจริตในการทดสอบ
- สังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การแต่งกายและตรงต่อเวลา
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
          มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญตามลักษณะรายวิชาเคมีสำหรับวิศวกร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่เสมอ
        สอนให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนในรายวิชานี้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยบรรยายทฤษฎีต่างๆทางเคมี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการทางเคมี และเน้นฝึกฝนการคำนวณที่สำคัญทางเคมีให้มีความถูกต้องโดยการยกตัวอย่างและใช้แบบทดสอบ พร้อมทั้งเฉลยเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ รวมทั้งมอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นรายงาน โดยมีการนำเสนอและสรุปร่วมกันทั้งผู้สอนและผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบ พร้อมที่จะฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
- ประเมินผลจากการทดสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย (แบบฝึกหัด แบบทดสอบ รายงาน)
- ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลจากกรณีศึกษา
                พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางเคมีมาใช้แก้ปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
               พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางเคมีมาใช้แก้ปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอ
- ประเมินผลจากการตอบคำถาม การสอบ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานกลุ่ม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล
- การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
- ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียนใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- มีการอธิบายเชิงทฤษฎีแล้วแสดงวิธีคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎีเหล่านั้น
- มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้น
- การนำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     - ประเมินจากความสามารถในการแก้ปัญหาจากโจทย์ตัวอย่างในแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ      - ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และคุณภาพของงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 , 2.1 , 2.3 , 3.2 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9 ,17 38 % , 32 %
2 1.3,1.4,2.2,2.3,3.1,3.2,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ การทำรายงาน การทำงานกลุ่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30 %
3 ความรู้คงวามเข้าใจ การทดสอบ ปลายภาค 17 40%
อินทิรา หาญพงษ์พันธ์, เคมีทั่วไปสำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2539.
คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมีเล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 7, สำนักพิมพ์บริษัทไทยร่มเกล้าจำกัด, กรุงเทพฯ, 2536.
ชัยยุทธ ช่างสาร, เลิศณรงค์ ศรีพนม, เคมีสำหรับวิศวกร, พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัท ว. เพ็ชรสกุล จำกัด, กรุงเทพฯ, 2545.
ดร. อุดม ศรีโยธา, เคมีทั่วไป เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ, 2512.ทบวงมหาวิทยาลัย เคมี เล่ม 1-2, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ, 2540.
รองศาสตราจารย์ ดร. พินิต รตะนานุกูล และคณะ , โครงการตำราวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.:เคมี 3, พิมพ์ครั้งที่ 3, บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด , กรุงเทพฯ, 2553
4. ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย และคณะ  ,เคมี1, พิมพ์ครั้งที่ 10 , สำนักพิมพ์แมคกรอฮิล, กรุงเทพฯ ,2559 
5.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย และคณะ  ,เคมี2, พิมพ์ครั้งที่ 12 , สำนักพิมพ์แมคกรอฮิล, กรุงเทพฯ ,2559
1.  ตารางธาตุ ตารางโลหะ แบบจำลองอะตอม
2.  P. W. Atkins, Physical Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 1994. 
3.  http://www.sciencedirect.com
1.  โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
2.  ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา, เคมีทั่วไปเล่ม 1, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 5, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
3.  http://www.ipst.ac.th/chemistry/home.html
4.  http://chemistry.about.com/od/branchesofchemistry/Chemistry_Disciplines.htm
ใช้การประเมินตามแบบประเมิน
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสังเกตการณจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. การประเมินผลการสอนของอาจารย์
3. การประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจ
1. การประเมินผลจากการตรวจใบงาน แบบฝึกหัด
2. การสังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วม
3. การทดสอบลางภาค
4. การทดสอบปลายภาค
1. การปรับปรุงแบบเมินผลจากการตรวจใบงาน แบบฝึกหัด
2. การจัดกิจกรรมการศึกษาระหว่างการเรียนการสอน
3. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย เป็นต้น
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง