กิจกรรมปราชญ์ชุมชน

Activity for Community Wisdom

เพื่อจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้เหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ให้มีสุขภาวะที่ดี และมีความสุข โดยใช้กลไกของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา          
2.1 เพื่อให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตลอดจนให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย           
2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกหลักสูตร โดยเสริมกิจกรรมทั้งนอกห้องเรียน และนอกมหาวิทยาลัย แนะแนวให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง
 
การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภายในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักปราชญ์ชุมชน พัฒนาจิตสำนึกการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อการสืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศึกษากรณีตัวอย่างจากบุคคลสำคัญ ปราชญ์ทั่วโลก ให้สอดคล้องกับทฤษฎีในเนื้อหาวิชา กิจกรรมปราชญ์ชุมชน (51001004)
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการในทุกวันอังคาร 10.00-12.00 น.)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่และบทบาทของตน  มีความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเคารพต่อกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง
1.2.1  ให้ความรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาในการปฏิบัติการต่างๆ
1.2.2  ให้ผู้เรียนทำปฏิบัติการเป็นกลุ่ม ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็กๆ มีการอภิปรายกลุ่มและนำเสนอผลงาน
1.2.3  ให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ตามการวางแผนกิจกรรมในแต่ละคาบเรียนของสัปดาห์
1.2.4  การประพฤติตนที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้เรียนคนอื่นในขณะที่ทำปฏิบัติการ
1.2.5  การตรงเวลา การแต่งกาย การมีวินัยในห้องปฏิบัติการ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1  พฤติกรรมในขณะทำปฏิบัติการและการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนด
1.3.2  ประเมินผลจากงานของนักศึกษา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3  ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
1.3.4  การตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล