จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

Ethics and Computer Law

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ (ให้ถอดจาก วัตถุประสงค์หลักสูตร มคอ. 2)
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางกฎหมาย จริยธรรม และศีลธรรมในการประกอบธุรกิจ ในงานด้านการจัดการสารสนเทศ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการกระท า ความผิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิตาม รัฐธรรมนูญ นโยบายด้านสารสนเทศของรัฐบาล และหน่วยงานภาคเอกชน 1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์
ศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อบังคับ นโยบาย  สิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันพุธคาบกิจกรรม เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนวิชาอื่น
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายสอดแทรก คติธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เข้าไปในการบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี และ ไม่ดี ประกอบ จากสื่อออนไลน์ เช่น youtube, ข่าวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
การสังเกตและแบบทดสอบ
1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาด้านจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
 
บรรยายและการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต
แบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน
1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
แบบทดสอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
แบ่งกลุ่มจัดทำรายงานและนำเสนอรายงานเป็นรูปเล่มหรือสือที่ทันสมัย
1.ประเมินความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมการเสียสละ
2.ประเมินจากการรายงาน
3.ประเมินเล่มรายงาน
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint และสื่อวีดีโอจากเว็บไซต์ YouTube 
2. วิเคราะห์สถานการปัจจุบัน แนวโน้มการเสื่อมคณธรรม และการกระทำผิดกฏหมายคอมพิวเตอร์ สถิติการก่ออาชยากรรมต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัดและผลการวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 2.มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 3.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 4.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเเละทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 2.สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ 1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2.สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
1 BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 2.มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ -การเข้าชั้นเรียน -การส่งรายงานตรงเวลา -การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน-การส่งรายงานตรงเวลา -การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน -ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าเรียน จากงานที่มอบหมาย -ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย -ประเมินการแสดงออกทางสังคม -ประเมินจากผลงานกลุ่ม การทำงานเป็นทีมทักษะการแก้ปัญหา 1-15 10%
2 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา แบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย -วิธีการถาม-ตอบในชั้นเรียน -การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 5,10 10%
3 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 3.2 สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ -จากการสอบย่อยแลรายงานการสืบค้นข้อมูล -ข้อสอบกลางภาค 8 30%
4 1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม -การนำเสนอรายงานกลุ่ม -จากข้อสอบย่อย 14-16 20%
5 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม ประเมินจากแบบฝึกหัด, สอบย่อย,รายงานกลุ่ม และ ข้อสอบปลายภาค 1-16 30%
- เอกสารประกอบการสอน
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคอมพิวเตอร์
นักศึกษาต้องประเมินผลรายวิชาก่อนสอบปลายภาคเรียน
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี