การประกันคุณภาพอาหาร

Food Quality Assurance

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกันคุณภาพอาหาร
1.2 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานในการจัดการสภาวะแวดล้อมสำหรับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะระบบ  GMP, HACCP และ ISO 22000 เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร และมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
1.3 นำความรู้ ทักษะเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกันคุณภาพอาหารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และการใช้ชีวิต
เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกันคุณภาพอาหารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หลักการจัดการอาหารปลอดภัย และความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะระบบ GMP, HACCP และ  ISO 22000 ที่ใช้จัดการความปลอดภัยในอาหาร
Principles of food safety management and knowledge of quality assurance systems in food industry: especially GMP, HACCP and ISO 22000.
    3.1  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
   3.2  สามารถติดต่ออาจารย์ผ่านโทรศัพท์  e-mail หรือ Line
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล