การฝึกงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

Job Internship in International Affairs

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล