วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

Post-harvest and Process Engineering

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ความสมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูป ผลิตผลเกษตร การควบคุมและบันทึกสภาพการแปรรูป การลดความชื้นและการทำแห้ง การแปรสภาพด้วยความร้อนและเก็บรักษาในห้องเย็นผลิตภัณฑ์เกษตร
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ความสมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูป ผลิตผลเกษตร การควบคุมและบันทึกสภาพการแปรรูป การลดความชื้นและการทำแห้ง การแปรสภาพด้วยความร้อนและเก็บรักษาในห้องเย็นผลิตภัณฑ์เกษตร
นักศึกษาสามารถเข้าพบหรือติดต่อขอคำปรึกษาทางด้านวิชาการได้ตามเวลาที่แจ้งในชั้นเรียน และอาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการคำปรึกษา)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล