เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Harvest and Post-Harvest Machinery

1.1 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับโครงสร้าง และชิ้นส่วนของเครื่องมือเก็บเกี่ยวได้
1.2 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องนวดได้
1.3 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องสีได้
1.4 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดได้
1.5 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดได้
1.6 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องลดขนาดได้
1.7 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการใช้ การปรับแต่งและการบำรุงรักษาได้
1.1 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับโครงสร้าง และชิ้นส่วนของเครื่องมือเก็บเกี่ยวได้
1.2 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องนวดได้
1.3 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องสีได้
1.4 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดได้
1.5 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดได้
1.6 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องลดขนาดได้
1.7 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการใช้ การปรับแต่งและการบำรุงรักษาได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และชิ้นส่วน การใช้งาน การบำรุงรักษา และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของเครื่องมือเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี เครื่องทำความสะอาด เครื่องคัดขนาด เครื่องลดความชื้น การเก็บรักษา
3.1 วันพุธ  เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตร โทร 055-298438 (1177)
         3.2  e-mail; jerd2549@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
š 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
1.2 อภิปรายกลุ่มและฝึกปฏิบัติงานจริง
1.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
™ 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
™ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติงานจริงตามหน่วยเรียน โดยนำมาสรุปและนำเสนอ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.2   ประเมินจากการนำเสนองานในการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยเรียน
˜ 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
™ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ตามหัวข้องานในแต่ละหน่วยเรียน และการนำเสนอผลงาน
3.2   อภิปรายกลุ่ม
3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
š 4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š 4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š 4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.3   การนำเสนอรายงาน
4.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
š 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
™ 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 4 1 2 3
1 BSCFM123 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1., 3.1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยการสอบตามหัวข้อผลการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ 7 17 20% 20%
2 1.3,2.1,3.1,4.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.3,4.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
กุลวุฒิ จอกน้อย. 2551. คู่มือการสีข้าว.สำนักงานพัฒนาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.
 
ผดุงศักดิ์  วานิชชัง. 2535. การจัดการโรงสีข้าว.  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ชลบุรี. 234 น.
     -    คู่มือการใช้รถเกี่ยวคูโบต้า
- เวปไซต์เกี่ยวกับเครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ