การขนส่งต่อเนื่องและการกระจายสินค้า

Multimodal Transport and Distribution

1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ การขนส่ง ทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ
            2. เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในแต่ละรูปแบบ
            3. เพื่อศึกษาโครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง
            4. เพื่อศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
            5. เพื่อศึกษาการกระจายสินค้าแบบจำลองการตัดสินใจ สำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า
            6. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ
            7. เพื่อศึกษาการจัดตารางเวลา และการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้า
         ** ไม่มี  เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560
ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายสินค้าแบบจำลองการตัดสินใจ สำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ การจัดตารางเวลา และการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้า
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Social network เช่น ตั้งกลุ่ม Facebook    รายวิชาการขนส่งต่อเนื่องและการกระจายสินค้า เพื่อให้คำปรึกษา สั่งงาน และส่งงาน
             -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.2  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.4  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1  ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี เมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.2.3  เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนเองที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.3.2   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
1.3.3   นักศึกษาประเมินการแต่งกายของเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.1.1  เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
2.1.2  สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ได้
2.1.3  เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของโลจิสติกส์
2.2.1  ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.2  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.3  ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จำลอง
2.2.4  จัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้
2.3.1   ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการประเมินจากผลงาน
2.3.2   การสอบย่อย
3.1.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
3.1.2 สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 มีความใฝ่หาความรู้
3.2.1   ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction )
3.2.2   ให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง
3.2.3   มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3.1   ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและแก้ปัญหา
3.3.2   ประเมินผลการคิดจำลองสถานการณ์จริง
3.3.3   ประเมินจากผลงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
4.1.1  สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.1.2  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.1.4  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.5  มีภาวะผู้นำ
4.2.1  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.3.1  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.3.2  ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4.3.3  ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
5.1.1 มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.1.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน
นำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.1.4 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1  ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2.2  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
5.2.3  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับหมอบหมาย
5.3.1  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
5.3.2  ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
3.6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการในการใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ
6.2.2   ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานกลุ่มโดยยึดแนวทางของการควบคุมคุณภาพ
6.3.1  สังเกตพฤติกรรมการทำงานและจดบันทึก
6.3.2 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงาน
6.3.3  พิจารณาผลการรวมทั้งงานที่มอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 9, 18 30%, 30%
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล. การจัดการขนส่ง, กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2553.
ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล. คลังสินค้าแลศูนย์กระจายสินค้า, กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2553.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาการขนส่งต่อเนื่องและการกระจายสินค้า
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม     ในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
      4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
      4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา       โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
      5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์   ตามข้อ 4
            5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้          กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ