เทคโนโลยีรถไฟฟ้า

Electric Vehicle Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการรถไฟฟ้า
ชนิดของรถไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริดจ์ ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง
หลักการทำงานของรถไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าและคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถไฟฟ้า
ระบบสำรองพลังงานและแบตเตอรี่ 
แนวคิดการออกแบบรถไฟฟ้า แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและสถานีอัดประจุพลังงาน
ระบบควบคุมและการจัดการพลังงานในรถไฟฟ้า
การตรวจสอบและบำรุงรักษารถไฟฟ้า
3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.หนังสือ "ยานยนต์ไฟฟ้า-พื้นฐานการทำงานและการออกแบบ" ของ รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร และ ผศ.ดร.กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์     ISBN : 978-974-03-3171-1
2.Text "Electric Powertrain" John G. Hayes and G. Abas Goodarzi
   ISBN : 978-111-906-3667