อาหารภัตตาคาร

Restaurant Cuisine

ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารภัตตาคาร รายการอาหารในภัตตาคาร อุปกรณ์และการจัดเสิร์ฟอาหารในภัตตาคาร เทคนิคการประกอบอาหารภัตตาคารที่คนทั่วไปนิยม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อปรับปรุงการยกตัวอย่างให้มีความทันสมัยตรงตามยุคการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารภัตตาคาร รายการอาหารในภัตตาคาร อุปกรณ์และการจัดเสิร์ฟอาหารในภัตตาคาร เทคนิคการประกอบอาหารภัตตาคารที่คนทั่วไปนิยม
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล