อาหารภัตตาคาร

Restaurant Cuisine

ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารภัตตาคาร รายการอาหารในภัตตาคาร อุปกรณ์และการจัดเสิร์ฟอาหารในภัตตาคาร เทคนิคการประกอบอาหารภัตตาคารที่คนทั่วไปนิยม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อปรับปรุงการยกตัวอย่างให้มีความทันสมัยตรงตามยุคการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารภัตตาคาร รายการอาหารในภัตตาคาร อุปกรณ์และการจัดเสิร์ฟอาหารในภัตตาคาร เทคนิคการประกอบอาหารภัตตาคารที่คนทั่วไปนิยม
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติจุััดโต๊ะอาหารแบบสากล  จัดทำเมนูอาหาร  การบริการเครื่องดื่ม   ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมในภัตตาคาร  และจัดอาหารสำหรับมื้อเช้า  มื้อกลางวัน  มื้อเย็น  การบริหารงานครัว  มอบหมายโครงงาน
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.2   มีการทำการกำหนดรายการอาหารที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม  1.3.3   ประเมินผลการปฏิบัติอาหารตามรายการอาหารที่กำหนดขึ้น 1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอโครงงานที่มอบหมาย
2.1.1    เข้าใจองค์ความรู้ในรายวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ  2.1.2    สามารถกำหนดรายการอาหารให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ
2.1.3   สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ  เครื่องปรุงให้เหมาะสม  2.1.4   สามารถบูรณาการความรู้ทั้งในรายวิชา  และวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
บรรยาย  ฝึกปฏิบัติงาน จัดโต๊ะอาหารแบบสากล  แบบบุพเพ่ เลื่อกรายการอาหารและเครื่องดื่มตามโอกาสต่างๆ  หลังจากฝึกปฏิบัติมีการประเมินลักษณะ  รสชาติ และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปในโครงงานและนำเสนอผล งานที่ผ่านการทดสอบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2.3.2   ประเมินจากการสังเกตุการปฏิบัติบริการอาหารในภัตตาคาร และการปฏิบัติการเลือกรายการอาหาร ปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับจำนวนแขกที่รับประทานในภัตตาคาร
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการจัดรายการอาหารที่เหมาะสมตามโอกาสต่างๆ ทำโครงงานรายการอาหารภัตตาคารตามโอกาสต่างๆ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
3.2.1  มอบให้นักศึกษาจัดรายการอาหารภัตตาคารตามโอกาสต่างๆ และการนำเสนอผลงานอาหาร 3.2.2   ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมในภัตตาคาร 3.2.3   ให้นักศึกษาทำโครงงานตามความสนใจ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการจัดรายการอาหารตามโอกาสต่างๆตามที่นิยมในภัตตาคาร 3.3.2   วัดผลจากการฝึกปฏิบัติ  การนำเสนอผลงาน  3.3.3   สังเกตผลงานการนำเสนอผลงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันในการทำงานร่วมกัน  4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1  บรรยายลักษณะของงานอาหารในภัตตาคาร การจัดโต๊ะ เมนูอาหาร และเครื่องดื่ม  4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น โครงงานและรายงานหน้าห้องเรียน  4.2.3   การฝึกปฏิบัติตามรายการอาหารที่จัดให้มีลักษณะที่น่ารับประทาน
4.3.1   ประเมินตนเอง  4.3.2  ประเมินจากผลการนำเสนอโครงงาน  4.3.3   ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณปริมาณวัตถุดิบ  ปริมาณอาหารที่ได้ตามเมนูอาหารที่กำหนดขึ้น  5.1.2   พัฒนาทักษะในการฝึกปฏิบัติ  5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์รายการอาหารที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ 5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เหมาะสมสำหรับภัตตาคารตามสมัยนิยม
5.2.1   มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น  5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 1 3 1
1 BSCFN139 อาหารภัตตาคาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล