ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

Business Information Systems

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างคุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันแก่องค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศระดับบุคคล เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของบุคคล ระบบการวางแผนทรัพยากร อีอาร์พี (Enterprise Resource Planning) เพื่อการวางแผนทางธุรกิจขององค์กร
Study of information technology use to improve quality and increase productivity to create competitive advantages for the organization, component of information systems, personal-level Information System, hardware technology, software technology and tools which increase productivity, Enterprise Resource Planning Systems for organization business planning.
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล