ธรณีวิทยา

Geology

เพื่อให้นักศึกษาบทนำและความสำคัญของวิชาธรณีวิทยาทางวิศวกรรมต่อวิศวกร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างของโลกและเวลาทางธรณีวิทยา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องแร่และหิน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องหินอัคนี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องหินชั้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องหินแปร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการผุพังและดิน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการเคลื่อนตัวและการเคลื่อนพังของมวลดิน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องน้ำผิวดิน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องน้ำใต้ดิน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องลมและทะเลทราย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการเคลื่อนตัวและการเคลื่อนพังของมวลดิน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องมหาสมุทรและชายฝั่ง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องธรณีโครงสร้าง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องแผนที่ธรณีวิทยา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องภูมิประเทศและธรณีวิทยาของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องธรณีวิทยาในการตรวจสอบที่ตั้งแหล่งก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องธรณีวิทยาของแหล่งน้ำบาดาล เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องธรณีวิทยาของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา  ลักษณะโครงสร้างและชื่อเรียกของชั้นเปลือกโลกตามหลักการธรณีวิทยา  ลักษณะการเกิดรอยเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลก  ลักษณะธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับที่ตั้งอ่างเก็บน้ำ เขื่อน และการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรณีวิทยาในงาน  ชลประทาน  และการขุดเจาะน้ำบาดาล
Study of geology investigation related to civil engineering, structure and name of earth crust following geology principle, occurring in earth crust movement, geology concept for locating reservoir, dam and mega civil engineering structure, general knowledge about geology in irrigation and groundwater work.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล