ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร

Job Internship in Communication Design

๑ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ทฤษฎีเกี่ยวและกลวิธีการทำงานต่างๆ
๒.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริง
๓.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานอาชีพสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 ๔.เพื่อให้นักศึกษาฝึกการอยู่ในระเบียบวินัย และข้อบังคับของหน่วยงานที่ตนไปฝึกงาน
๕.เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในหน่วยงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลในปีการศึกษา ๒๕๕๕(จากหลักสูตรใหม่ พ.ศ ๒๕๕๕ ) มาปรับปรุงกระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา สถานประกอบการณ์  และเพื่อให้การจัดการ  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามีความสะดวกและเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของรัฐบาลหรือเอกชนหรือองค์การการกุศลที่เกี่ยวข้อง  หรือมีแผนกงานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบมัลติมีเดีย  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง  ในระหว่างภาคฤดูร้อน   เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว  นักศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกงาน  เพื่อการประเมินผลการฝึกงาน  ซึ่งการวัดผลให้ค่าระดับคะแนนเป็น Sหรือ  U 
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสารไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงในสถานประกอบการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ
แบบประเมินของสถานประกอบการ
รายงานนักศึกษา
มีความรู่ด้านหลักการสื่อสาร และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้
ฝึกงานในสถานประกอบการ
แบบประเมินของสถานประกอบการ
รายงานนักศึกษา
มีทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบสื่อสารได้ตามที่มอบหมาย
ฝึกงานในสถานประกอบการ
มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน 
มีความกล้าในการแสดงออกและนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในงานได้กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาความผลการเรียนรู้
ฝึกงานในสถานประกอบการ
แบบประเมินของสถานประกอบการ
รายงานนักศึกษา
สามารถเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมในการนำเสนองาน
ฝึกงานในสถานประกอบการ
แบบประเมินของสถานประกอบการ
รายงานนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 43010312 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3,1.4,2.1,2.3,3.1,4.1,4.3,5.1 ประเมินจากสถานประกอบการโดยมีแบบประเมินตามผลการเรียนรู้ สัปดาห์สุดท้ายของการฝีกงาน 60
2 1.3,1.4,2.1,2.3,3.1,4.1,4.3,5.1 ประเมินสมุดบันทึกการฝึกงานด้วยแบบประเมินสมุดบันทึกการฝึกงานและเอกสารรายงานการฝึกงาน สิ้นสุดการฝึกงาน 40
เอกสารคู่มือการฝึกงาน
เอกสารบันทึกการฝึกงาน
ไม่มี
ไม่มี
- เมื่อฝึกงานเสร็จแล้วนักศึกษาประเมินสถานประกอบการตามแบบฟอร์มการประเมินสถานประกอบการ
- พนักงานพี่เลี้ยงประเมินผลตามแบบประเมินผลการฝึกงาน
- อาจารย์นิเทศดูแลการฝึกงานประเมินจากสมุดบันทึกการฝึกงานและรายงานรวมทั้งการนำเสนอประสบการณ์การฝึกงาน
- ปรับปรุงจากผลการประเมินของนักศึกษา
- ปรับปรุงจากข้อสังเกตุจากอาจารย์นิเทศ
- ปรับปรุงจากคำแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยง
ดูผลลับการประเมินสถานประกอบการของนักศึกษาและข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการณ์ที่เหมาะสมในปีต่อไป
เมือเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว  นำผลการประเมินทุกส่วน  ทั้งของนักศึกษา  สถานประกอบการ   และ ของอาจารย์นิเทศ  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะของสถานประกอบการเข้าที่ประชุมสาขาวิชาฯ  เพื่อช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาในปีต่อไป