โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์

Computer Application for Livestock

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการจัดทำเอกสาร การจัดทำฐานข้อมูล การนำเสนอ การจัดการงานฟาร์มและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านปศุสัตว์
เนื่องจากปัจจุบันพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานสำคัญในพัฒนาและใช้งานในด้านปศุสัตว์และยังเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับปรุงรายวิชาครั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ๆ และปรับกระบวนการเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่สามารถนำประยุกต์ไปใช้ได้เหมาะสมกับสภาวะการผลิตปศุสัตว์ในปัจจุบัน
ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป จัดทำเอกสาร ฐานข้อมูล วาดภาพแผนผัง และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์
ตามสถานการณ์
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล