ทักษะช่างเกษตร

Farm Shop Skills

1.1 รู้กฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1.2 มีทักษะในการเลือกประเภทของเครื่องมือในงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา และงานสี
1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานช่างขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา งานสี และเครื่องยนต์เล็ก
1.4 มีเจตคติที่ในการปฏิบัติงาน
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และมีสามารในการปฏิบัติงานช่าง
2.2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ ในงานไม้ งาน ปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา งานสีและและเครื่องยนต์เล็ก
อาจารย์ประจำวิชาจัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะเป็นรายบุคคล
4.1.1มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
4.1.2มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
2. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม สอนหลักพุทธธรรม คุณงามความดี ที่มีต่อตนเองและสังคม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแน
3. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน นเข้าชั้นเรียน
 
4.2.1มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
4.2.2สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
Ø ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
นำนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ชุมชน และยังได้นำองค์ความรู้จากภายนอกมาถ่ายทอดให้นักศึกษาในชั้นเรียน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ
ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรม.........ของผู้เรียน
4.3.1มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
4.3.2มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)และนำงานวิจัยมาเสริมทักษะแก่ผู้เรียน
มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/การทดสอบย่อย
4.4.1มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.4.2มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4.3สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4.5.1สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
4.5.2สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
4.5.3สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอรายงานด้วยสื่อภาษาต่างประเทศ
4.6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายงานปฏิบัติจากของจริง
 
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านในการปฏิบัติงานและมีการบันทึกเป็นระยะ
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2 สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 9 18 40% 15% 15%
2 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2524. ช่างเกษตรเบื้องต้น 1. โรงพิมพ์คุรุสภา.
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ.
- จำเนียร ศิลปวานิชและเสน่ห์ กลิ่นบุนนาค. 2538. คู่มือฝึกฝีมือพื้นฐานเบื้องต้น.
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. กรุงเทพฯ.
- เฉลี่ยว โพธิวิรุฬ. 2528. เทคโนโลยีงานไม้. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ.
- ณรงค์ ชอนตะวัน 2538. ไฟฟ้าเบื้องต้น และงานไฟฟ้าทั่วไป. โรงพิมพ์ หจก.เอราวัณการพิมพ์
กรุงเทพฯ.
- ถาวร สุทธิพันธ์. 2528. เทคโนโลยีไม้และคอนกรีต. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.
เชียงใหม่. อัดสำเนา
- ธีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ และวิทูรย์ สิมะโชคดี. 2530. วิศวกรรมและการบริหารความ ปลอดถัยในโรงงาน. โรงพิมพ์ หจก. เอช-เอน การพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- บุญธรรม ภัทราจารุกุล. 2540. วัสดุช่าง. บริษัท ซีเอดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2527. เทคนิคงานประปา. โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2530. เทคนิคงานปูน - คอนกรีต. โรงพิมพ์ หจก. ภาพพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2531. ช่างเทคนิคเบื้องต้น 3 (เทคนิคงานประปา). โรงพิมพ์บริษัท อมรินทร์พลิ้นติ้งกรุฟ จำกัด. กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2531. เทคนิคงานสี. โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด.
กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2533. เทคนิคงานไม้. โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด.
กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2535. ช่างเทคนิคเบื้องต้น 4 (เทคนิคงานสี). โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2535. เทคนิคงานปูน - คอนกรีต. บริษัทเอ็ม.พี.พับลิชชิ่ง จำกัด.
กรุงเทพฯ.
 
- ปราณี พรรณวิเชียร. มปป. การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารกิจกรรม 5 ส.
สำนักพัฒนาและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.อัดสำเนา
- ผ่อง อินทุลักษณ์. 2529. ช่างปูนและการคิดราคา. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ
- พงพันธ์ วรสุนทโรสก. 2538. วัสดุก่อสร้าง. บริษัท ซีเอด็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ.
- พนม ภัยหน่าย. 2526. เทคนิคงานไม้เบื้องต้น. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ.
- พิภพ สุนทรสมัย. 2527. ช่างปูนก่อสร้าง. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- พิภพ สุนทรสมัย. 2531. การซ่อมแซมและตกแต่งอาคาร. สมาคมส่งเสริมเทคโนดลยี
(ไทย - ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ.
- พิภพ สุนทรสมัย. 2531. วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์. โรงพิมพ์ หจก.
เอช - เอ็น การพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- พิภพ สุนทรสมัย. 2523. ช่างปูนก่อสร้าง. โรงพิมพ์ หจก. สีทองกิจไพศาล. กรุงเทพฯ.
- พิถพ สุนทรสมัย. 2523. ปฏิบัติการและควบคุมงานคอนกรีต. โรงพิมพ์ หจก.
สีทองกิจไพศาส. กรุงเทพฯ.
- พิภพ สุนทรสมัย. 2523. การซ่อมแซมและตกแต่งอาคาร. บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989) จำกัด.
กรุงเทพฯ.
- พิภพ สุนทรสมัย. 2535. ช่างปูนก่อสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 9 บริษัท ที พี พริ้น จำกัด. กรุงเทพฯ.
- พิภพ สุนทรสมัย. มปป. เทคนิคการสร้างอาคารเบื้องต้น.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี กรุงเทพฯ.
- ภัคดี ฐานปัญญา. 2526. เทคนิคการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์. โรงพิมพ์พิทักษ์อักษณ.
กรุงเทพฯ.
- วิจิตร บุณยะโหตระ. 2529. บทความอุบัติภัยจากการทำงาน. สำนักงานคณะกรรมการการ ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ.
- วิทูรย์ สิมะโชคดี. 2538. หลักกฎหมายอุตสาหกรรมความปลอดภัยและสุขอนามัย.
สำนักพิมพ์นิติธรรม. กรุงเทพฯ.
- วิทูรย์ สิมะโชคดีและธีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์. 2539. วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย.
มปท. กรุงเทพฯ.
- สำนักพัฒนาและบริการวิชาการ มปป. มาตรฐาน 5 ส สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.อัดสำเนา
- สนั่น เจริญเผ่าและคณะ. 2521. คอนกรีตเสริมเหล็ก. โรงพิมพ์ หจก.ป.สัมพันธ์พาณิชย์.
กรุงเทพฯ.
- สืบศักดิ์ บุญสิทธิ์. 2540. ความปลอดภัยโรงงาน. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์เทเวศร์. กรุงเทพฯ.
- สุธี รัตนเสถียรและอนันต์ชัย เที่ยงดาห์. 2535. ระบบความปลอดภัยในโรงงาน.
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
- เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์. 2531.ทฤษฎีภาคปฏิบัติ. โรงพิมพ์โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์. กรุงเทพฯ.
- โสภณ เสือพันธ์และคณะ. 2537. ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม. บริษัท สำนักพิมพ์
เอมพันธ์ จำกัด. กรุงเทพฯ.
- โสภณ เสือพันธ์และคณะ. 2537. ความปลอดภัย. บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด. กรุงเทพฯ.
- เอกสารความปลอดภัย. มปป. ความปลอดภัยในการทำงาน. สถาบันความปลอดภัยในการ ทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ.
- Cunningham, B.M.and W.F. Holtrop. 1956. Woodshop Tool Maintenance. Chas.A.Benneett
Co., Inc., Peoria, lllinois.
- Glenn E. Baker. 1976. Wood technology. Howard W. Sams Company, Indianapolis,
- John. M.M. 1955. Shopwork on the Farm. Mc Craw - Hill Book Co., Inc, New York,
Toronto, London
- Kreh, R.T., Sr .1976. Masonry Skill. 1st . ed. Delmar Publishers, Albany New York.
เอกสารประกอบการสอน ทักษะช่างเกษตร
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
                - เอกสาร e-learning
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
                                2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
                                2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
                                2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
                                5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
                                5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ