การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ

Nutritional Product Development

1.1 มีความรู้ เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญทางโภชนาการต่อชีวิตมนุษย์ สารอาหารชนิดต่างๆ วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางโภชนาการ
1.2 สามารถอธิบายโภชนาการสำหรับวัยต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปัญหาโภชนาการ
1.3 มีความรู้ เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการ การเติมสารอาหาร
1.4 มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการและ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
1.5 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามรถอธิบาย ฉลากคุณค่าทางโภชนาการและการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ
มีการปรับปรุงโดยการนำความรู้จากงานวิจัย มาเพิ่มในเนื้อหาการสอนเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ความสำคัญทางโภชนาการต่อชีวิตมนุษย์ สารอาหารชนิดต่างๆ โภชนาการสำหรับวัยต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปัญหาโภชนาการ วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการ การเติมสารอาหาร เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ฉลากคุณค่าทางโภชนาการและการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ
Importance of nutrition in human life; Nutrients; Nutritional needs by age groups; Food consumption behavior; Nutritional problems; Raw materials for food nutrition development and effects of food processing on nutritional values; Adding nutrients; Techniques in the development of food nutrition; Nutrition labels and nutrition claims.
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
    3.1 วันพุธ พฤหัส เวลา 16.30 - 17.30 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โทร.054342548 ต่อ 186
    3.2  เวลา 19.00 – 20.00 น. วันจันทร์ถึงพฤหัส
š1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
š1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
˜1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
š1.4เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
˜1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม โดยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน โดยฝึกให้รู้หน้าที่การเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
2. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ไม่กระทำการทุจริตยกตัวอย่าง
เช่น การสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น
3. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ของการใช้วัตถุดิบหรือการเติมสารเพื่อคุณค่าทางโภชนการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ
1. ประเมินจากการสังเกต และสอบถามสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงาน จากการสอบถามนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มและสังเกต จากกระบวนการทำงาน
2. ประเมินจากชิ้นงานหรือรายงานที่ให้นักศึกษาส่งงาน เรื่องการคัดลอกงาน
3. ประเมินจากจำนวนครั้งที่นักศึกษาทีถูกร้องเรียนเรื่องการกระทำทุจริต
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
˜2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
š2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1. มอบหมายงานในหัวข้อเทคโนโลยีและสารอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนการโดยให้นักศึกษาคิดหัวข้อย่อย รวบรวมข้อมูลคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา นำเสนอ และจัดทำรายงาน
2. ให้นักศึกษานำเสนองานโดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายงานของนักศึกษา
1.ประเมินจากเนื้อหาและความถูกต้องของรายงานที่นักศึกษานำเสนอ
2. ประเมินจากการตอบคำถาม
3. ประเมินจากเหตุผลและความถูกต้องของศาสตร์วิชาที่นักศึกษาใช้อธิบายและอ้างอิง
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่นๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ
š3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
š3.3 สามารถใช้ทักษะความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
˜3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
1. สอนโดยให้นักศึกษาฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสารอาหาร ประเมินคุณค่าทางโภชนาการและฉลากทางโภชนาการ โดยให้นักศึกษาต้องปฏิบัติจริงทุกคน
1. ประเมินจากการสังเกตความถูกต้องระหว่างการปฏิบัติของนักศึกษา
2. ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติ
4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และรับผิดชอบในงานกลุ่ม
š4.2  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
š4.4  สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนดหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม
2. การสอนโดยกำหนดให้มีการส่งรายงานผลการทดลองทุกสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการเตรียมงาน ระหว่างการทำงาน และรายงานหรือชิ้นงานที่ส่ง
5.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
š5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของวิชานั้นๆ จากแหล่งของมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
š5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
š5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้อย่างเหมาะสม
˜5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
š5.7 สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นและเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
1. ประเมินความถูกต้อง และปริมาณการอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิคจากข้อมูลที่นักศึกษาสืบค้นมา
˜6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดสรรเวลาการสอนทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษของการไม่ตรงต่อเวลา
2. แบ่งกลุ่มในภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ การเลือกใช้วัตถุดิบ การทำฉลากโภชนาการและการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ
1. ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนักศึกษา
2. ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติได้ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ของนักศึกษา
3. ประเมินจากการสังเกตการเอาใจใส่ในการใช้เครื่องมือและดูแลการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ธัญลักษณ์ บัวผัน. 2555. เอกสารประกอบบรรยายรายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ (power point และเอกสารประกอบ)
วินัย ดะห์ลัน และคณะ. 2545. อาหาร โภชนการและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 224 น.
จากพื้นฐานโภชนการสู่ฉลากหวาน มัน เค็ม.2555. สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 148 น.
สุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ.2551. สารอาหาร อาหารหลัก และการกำหนดรายการอาหาร. ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์. 275 น.
คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2549. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  466 น.
Angle D. And V. Daniel.  Design and Analysis of Experiments. Springer, New
York.  740 p.
Bruce  T.  and   K. G.  Grunert.  1997.  Product and Process Innovation in Food
Industry.  Blackie Academic & Professional, USA.  242 p.
Fuller, G.W. 1994. New Food Product Development from Concept to Marketplace.
CRC Press, Inc., Florida. 270p.
Hu, Ruguo.  1999. Food Product Design : A computer -Aided Statistical Approach.
Technomic Publishng Co. , Inc.  Pennsylvania, USA.  225 p.
และหนังสืออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
 
www.fda.moph.go.th
www.sciencedirect.com
www.ift.org/cms
www.fostat.org/index.php
www.foodsciencetoday.com