การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง

Implementation of Advanced Spreadsheet

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล