ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก

Souvenir Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของสินค้าของที่ระลึก ลักษณะ ประเภทของสินค้าที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว รวมถึงวิธีการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเขียนแผนธุรกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าที่ระลึกทางด้านการท่องเที่ยวและสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ในเรื่องของสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถวางแผนและสร้างสรรค์ผลงานธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่ระลึก เพื่อนำไปปรับใช้ในสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และนำไปต่อยอดทางธุรกิจเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไปได้
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท และการพัฒนาการจัดการธุรกิจของฝากและของ ที่ระลึก ความสัมพันธ์ระหว่างของฝากกับของที่ระลึก ธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในระดับ จุลภาคและมหภาค การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและ/ หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานท
ตามที่นักศึกษายื่นความจำนง 
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.1  การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม กรณีศึกษาและการอภิปรายในชั้นเรียน
1.2.2  การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ  
1.2.3  สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
   2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.2.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
 2.2.2 มอบหัวข้อให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
2.2.3 ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ
2.2.4 อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.2.5 การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน
2.2.6 ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ
2.2.7 ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพในวิชานั้นๆ
   2.3.1 ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อยและให้คะแนน
  2.3.2 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
  2.3.3 ประเมินผลจาการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 2.3.4 ประเมินผลจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
 3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และความ ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.2.1 ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนงานวิจัย
3.2.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม
3.2.3 การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับพัฒนา
3.2.4 การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการโดยสายอาชีพ
3.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ
3.3.2 การสอบข้อเขียน
3.3.3 การเขียนรายงาน
4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ บทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้
4.2.1 บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ
4.2.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
4.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษา
4.3.1 ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน
4.3.2 ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
4.3.3 ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
4.3.5 ใช้ผลการประเมินจากการฝากงานและการสหกิจศึกษา
5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติผ่านการ สอบปฏิบัติและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
5.2.2 นําเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน
5.2.3 บูรณาการการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ หรือสื่อต่าง ๆ
5.2.5 ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จําเป็นต้องใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
5.3.1 ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
5.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
5.3.3 ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
5.3.4 ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.จริยธรรมและคุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 1 1 1 1
1 BOATH135 ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 ทดสอบก่อน-หลังเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 1/2/3 สัปดาห์ที่ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค ทดสอบก่อน-หลังเรียน 10% สอบกลางภาค 25% สอบปลายภาค 25%
2 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 ,4.1 การนำเสนอผลงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 ,4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การสังเกต ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.จารุสิทธิ์  เครือจันทร์ ,2552.เอกสารประกอบการสอนการออกแบบของที่ระลึก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาภาคฤดูร้อน
2.ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531. ของที่ระลึก.  โอ.เอส. พริ้นต์ติ้ง เฮ้าส์
 
 
     1.     http://www.phrcc.ac.th/real_path/08souvenir/
      2.  http://www.addsiam.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนารายบุคคลระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอนผ่านระบบประเมินผู้สอน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการนำเสนอของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1   ตั้งคณะกรรมการในสาขา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1   ติดตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนด้านการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (สินค้าของฝากและของที่ระลึก)