การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Display and Exhibition Design

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ                 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
- มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต             - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น             - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น             - เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ           
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป
- การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพานิชยกรรมและอาคาร               สาธารณะ             
  - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
  - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน              - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
 - พัฒนาความสามารถในการคิดและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างมีระบบ
 - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
 - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน               - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
 - การทำงานกลุ่มการแบ่งความรับผิดชอบ
 - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
- จากงานที่ได้รับมอบหมาย
- การสืบค้นจากหนังสือ และทางอินเตอร์เน็ต
  - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
- จากงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID119 การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การประเมินผล สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 20% 20%
2 การประเมินผล การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน ปลายภาคการศึกษา 50%
3 การประเมินผล การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การเข้าเรียน การแต่งกาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
การออกแบบนิทรรศการ
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
 - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน      - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
 - การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน      - ผลการเรียนของนักศึกษา
 - การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ     - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 - กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้     - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด     - การประกวดผลงาน     - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี     - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน