ศิลปนิพนธ์

Art Thesis

นักศึกษามีระบบแบบแผน และกระบวนการสร้างผลงานจิตรกรรมสำหรับ ศิลปนิพนธ์ ทั้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ และเขียนเล่มเอกสารวิเคราะห์ทุกกระบวนการอย่างเข้าใจ ผลงานสร้างสรรค์มีความสอดคล้องระหว่างรูปแบบและแนวความคิด และเทคนิคในการแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ มีแนวความคิดเฉพาะตนมีความเป็นอัตลักษณ์ รู้และเข้าใจในการจัดวางรูปทรงให้สอดคล้องกับ เนื้อหาเรื่องราว ,อารมณ์ ความรู้สึก ของรูปแบบต่างๆในลักษณะการสร้างสรรค์ได้ สามารถวิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆในงานตนเองและสามารประเมินคุณค่าในงานจิตรกรรมของตน เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้
ศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติการวาดภาพจิตรกรรม ด้วยการใช้เทคนิคสีน้ำมันหรือเทคนิคอื่นๆที่มีความหลากหลาย โดยเลือกมุมมองด้านองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกผ่านทัศธาตุ เพื่อฝึกฝนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพในรูปแบบเหมือนจริง กึ่งเหมือนจริง นามธรรมและอื่นๆก็ได้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกด้านแนวความคิดเฉพาะตน ค้นหารูปแบบและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมต่อการนำเสนอเนื้อหานั้นๆ ทั้งนี้นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ผลงานตนเองเพื่อพัฒนาผลงานตามหลักการความงามและการสื่อความหมายอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์
ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์โดยการค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนาทั้งแนวความคิด กระบวนการและการนำเสนอให้สอดคล้องสัมพันธ์กันโดยแสดงออกถึงผลงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตน  ซึ่งประกอบด้วยผลงานและเอกสารประกอบการสร้างสรรค์รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์
The art thesis is the product of research, analysis and the development of concepts, process and presentation in order to create a unique artwork. The focus will be on creating single artwork, a written presentation and an art exhibition
2 ชม.
(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
(3) มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา สอนให้มีระเบียบวินัย ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมเข้าชั้นเรียน
 1.รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม

ศาสตร์อย่างเป็นระบบ

3.มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม

4.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบ

วิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
(1) สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้

(4)มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล