ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science Research Methodology

1. รู้และเข้าใจระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. อธิบายเทคนิคและกระบวนการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถเขียนโครงการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
4. พัฒนาทักษะทั้งการอ่าน การเขียน และการนำเสนอการวิจัย
ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่ หรือเป็นวิชาขั้นสูง โดยศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยต่างๆ นำเสนอโครงการวิจัย รายงาน การนำเสนอผลงาน ฝึกการเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นโครงงานหรือการประมวลความรู้นำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาโครงงาน
ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่ หรือเป็นวิชาขั้นสูง โดยศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยต่างๆ นำเสนอโครงการวิจัย รายงาน การนำเสนอผลงาน ฝึกการเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นโครงงานหรือการประมวลความรู้นำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาโครงงาน
4
จริยธรรมเรื่องลิขสิทธ์การคัดลอกผลงาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน
สอบกลางภาค ปลายภาค นำเสนองาน และเข้าชั้นเรียน
ค้นคว้าวิจัยผลงานที่มีความใกล้เคียงกับผลงานตนเอง
ฝึกการเขียนรายงานสำหรับโครงร่าง/งานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน
รายงานโครงร่างการวิจัย
การค้นคว้า
การประยุกต์ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาปรับใช้
ฝึกการเขียนรายงานสำหรับโครงร่าง/งานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน
รายงานโครงร่างการวิจัย และการนำเสนอผลงาน
การทำงานเป็นทีม
มอบหมายงาน
การนำเสนองานและ รายงานโครงร่าง
การค้นคว้าข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ต
มอบหมายงาน
รายงานโครงร่างและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3
1 BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบปลายภาค สอบปลายภาค 18 20
2 นำเสนองานแต่ละหน่วย นำเสนองานแต่ละหน่วย 2-8, 10-16 20
3 รายงานโครงร่างการวิจัย รายงานโครงร่างการวิจัย 17 20
4 นำเสนอโครงร่างการวิจัย นำเสนอโครงร่างการวิจัย 16 30
5 เข้าชั้นเรียนและจิตพิสัย เข้าชั้นเรียนและจิตพิสัย 1-8,10-17 10
powerpoint ของศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง