ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Eco-Friendly Product Design

เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุและวิธีการผลิต การค้นคว้าข้อมูล เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุและวิธีการผลิต การค้นคว้าข้อมูล เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-
     
      นักศึกษามี การมาเรียนอย่างสมำ่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
     
     อธิบายถึงความสำคัญของการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอของนักศึกษา
     อธิบายถึงการกำหนดระยะเวลา ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
 
      ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ
      ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดต่อภาคการศึกษา
      ให้คะแนนนักศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
     
     เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     เข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
     
     ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
     ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
       ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ  เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
     ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
     ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
     พัฒนาทางด้านความสัมพันธืที่ดีต่อนักศึกษาด้วยกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
    บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ 
      ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
     พัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมาย
     มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำชิ้นงานด้วยตนเองได้
     ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการ
      พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการออกบบความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
     อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ
     
     ประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID145 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ 20
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ ร้อยละ 80
     การออกแบบอุตสาหกรรม
     การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
     การออกแบบเครื่องเรือน
     การออกแบบตกแต่งภายใน
     เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
     
     การออกแบบอุตสาหกรรม
     การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
     การออกแบบเครื่องเรือน
     การออกแบบตกแต่งภายใน
     -
      การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
      การสังเกตและการประเมิน จากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษาการทบทวนผลของการเรียนรู้
       จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน
     
       ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาหัวข้อที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา จากการสอบถามนักศึกษา
       การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำ
       
      จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ
     ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี