ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์

Wood Sheet Furniture Workshop

     เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต
      การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
    เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ 
    เข้าใจการเขียนแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
    เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
      
     ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต
    การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
    -
     นักศึกษามี การมาเรียนอย่างสมำ่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
     
     อธิบายถึงความสำคัญของการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอของนักศึกษา
     อธิบายถึงการกำหนดระยะเวลา ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
      
      ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ
      ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดต่อภาคการศึกษา
      ให้คะแนนนักศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
       
    เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ 
    เข้าใจการเขียนแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
    เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
       การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
      
      ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
     ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
       
      เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต
      การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
      การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
       ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน        ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
       พัฒนาทางด้านความสัมพันธืที่ดีต่อนักศึกษาด้วยกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
    บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ   
       ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
      พัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมาย
      มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำชิ้นงานด้วยตนเอง
       ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการ
      พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการออกบบความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      
อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ 
 
      ประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน       ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID142 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ 20
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ 17 ร้อยละ 80
     การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
     การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
      -
      การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
      จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน
     -
       -
       
 จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ      ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี