การบริหารจัดการอุตสาหกรรม

Industrial Management

      เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
   เข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
   เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
      ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
      -
      
       พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน 
 
     
      บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
 
       
      พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด        การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน
 
      เกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
     
      บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 
 
      
       มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ
 
      
      พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี
 
      
       บรรยายทฤษฎี และการมอบหมายการจัดทำชิ้นงานผลงานนักศึกษา
 
      สอบกลางภาคและปลายภาค      วัดผลจากการดำเดินการจัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย  
     พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน      พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
 
     บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง      ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
      ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
 
     พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้      พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 
      มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 
       ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย
 
-
  -
   -
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID113 การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ 40
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ 17 ร้อยละ 60
     การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
     การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
    -
      การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
        การสังเกตและการประเมิน จากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษาการทบทวนผลของการเรียนรู้ 
       จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน 
   
        ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาหัวข้อที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา
        จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำ  
 
      จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ       ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี