ศิลปะการใช้ภาษาไทย

Arts of Using Thai Language

 
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดกับการใช้ภาษาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
1.3   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียน และการนำเสนอได้อย่างมีคุณภาพ
1.4   เพื่อให้ผู้เรียนมีศิลปะในการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21
1.5   เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม     
          ของชาติ
2.1 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.2 เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมีการพ้ฒนาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2.3 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์แผนกวิชาภาษาตะวันออกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และปรับตนเองเพื่อตอบรับต่อองค์ความรู้ใหม่ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   ของชาติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลาว่างจากการสอนตามตาราง ณ ห้อง ศศ.703
- มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม - เคารพสิทธิในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้วิเคราะห์กรณ๊ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมโดยใช้ทักษะทางภาษา - อภิปรายกลุ่ม - ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อส้ตย์ในการสอบ - กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - มีการอ้างถึงเอกสารที่นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม - ไม่มีการทุจริตในการสอบ - ประเมินผลการนำเสนอผลงานและรายงานที่มอบหมาย - การส่งงานตรงตามเวลา
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม กรณีศึกษา การใช้สือ่มีเดียในการวิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ - นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- สอบย่อยระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบ - ประเมินจากประสิทธิผลของทักษะการสื่อสาร การใช้วิจารณญาณ การใช้ภาษาไทย การศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน และงานที่มอบหมาย - ทดสอบกลางภาค และปลายภาค - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- บรรยายและอภิปรายการใช้สื่อมิเดียต่างๆ การใช้กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน - การมอบหมายให้นักศึกษาแสดงทักษะทางภาษาไทย การทำรายงานชิ้นงาน การนำเสนอผลการศึกษา  
 
- เก็บคะแนนย่อย โดยเน้นการใช้ทักษะทางภาษาไทยโดยการปฏิบัติจริง - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
- มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาททางสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงานกลุ่ม - รายงานการศึกษาและชิ้นงานค้นคว้าด้วยตนเอง - พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะหฺ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเน้นการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ - นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อมิเดียและเทคโนโลยี - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 4 การเข้าชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วม ทุกสัปดาห์ 10%
2 2, 3, 4 การปฏิบัติทักษะการสื่อสาร (การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน) ทุกสัปดาห์ 60%
3 2, 3 สอบกลางภาค 8 15%
4 2, 3 สอบปลายภาค 17 15%
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา ศิลปะการใช้ภาษาไทย
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ  พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโดยผ่านกิจกรรมดังนี้ - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน - ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนในรายวิชานี้ - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยแล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน - กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมกันหาแนวทาง หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบชิ้นงาน ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
จากผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา กลุ่มอาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน แล้วนำเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมกลุ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาสรุป และวางแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เพื่อนำเสนอภาควิชา/คณะ