เทคโนโลยีเครื่องมือกล

Machine Tools Technology

- เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการและสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลในการผลิตเช่นการกลึง การกัด การเจาะ การเจียรนัยได้  - เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาเครื่องมือกลในการผลิตได้อย่างถูกต้อง  - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและสามารถใช้เครื่องมือกลในการผลิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามทฤษฏีของวิศวกรรมความปลอดภัยได้
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล สามารถนาความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและประยุกต์กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลการผลิต การกลึง การกัด การไส การเจียระไนการเลื่อย การเจาะ การทำเกลียวและการทำเฟืองชนิดต่าง ๆ เครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลการผลิตและการบำรุงรักษาปฏิบัติเกี่ยวกับงานลับเครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม งานไสราบ ไสร่อง ไสมุม งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
- ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  - มีวินัย  ตรงต่อเวลา และการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  - มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ  - ปลูกฝังให้รู้จักหน้าที่การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  - ให้ความสำคัญในวินัยในการตรงต่อเวลาการมาเรียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  - สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทั้งตนเองและผู้อื่น  -  มอบหมายหน้าที่ผ่านทางหัวหน้าชั้นที่ต้องปฏิบัติเป็นทีมหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในวิชา  -  สอดแทรกจรรยาบรรณของวิศวกรร่วมกับการเรียน
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง  - การขานชื่อก่อนเริ่มเรียน การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการแต่งกายในการมาเรียน  -  ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ  -  ประเมินจากพฤติกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาด้วยตนเอง และสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง  -  สังเกตุพฤติกรรมในการรายงานผลการปฎิบัติงานร่วมกับงานที่ทำได้จริง
- มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวคิดและหลักการนำเอาวิศวกรรมพื้นฐานไปใช้งานและการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  - ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและตัวอย่างลักษณะการนำไปใช้งาน มาประกอบในการเรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  - มอบหมายให้ทำรายงานในเชิงบูรณาการโดยจำลองสถานการณ์และรูปแบบความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  - เน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนำเอาความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
- มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวคิดและหลักการนำเอาวิศวกรรมพื้นฐานไปใช้งานและการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  - ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและตัวอย่างลักษณะการนำไปใช้งาน มาประกอบในการเรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  - มอบหมายให้ทำรายงานในเชิงบูรณาการโดยจำลองสถานการณ์และรูปแบบความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  - มอบหมายให้ทำรายงานการวิเคราะห์และการแก้ไขโดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา  -  เน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนำเอาความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
- พิจารณาจากการตอบคำถามในชั้นเรียน  - ประเมินจากผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค  - ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ  - ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา  - สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ  - สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
- มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการนำเทคนิควิธีการปฏิบัติงานพื้นฐานทางอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้  - ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาเน้นการนำมาใช้ปฏิบัติงานจริง  - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย   - สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและประเมินจากการแก้ปฏิบัติงาน   -  ประเมินจากการทำข้อสอบ  -  ประเมินจากรายงานที่ส่ง
- สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  - สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป  - มีภาวะผู้นำ 
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล  - ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม  - ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  - ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  -  กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
- ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม  - ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  - สังเกตผลจากการายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา  - สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง  - สังเกตพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  - มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และการสื่อสารที่ทันสมัย  - สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม  - มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อสาร  - สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
- มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมพื้นฐาน งานด้านเครื่องมือวัดและเครื่องมือกล เพื่อใช้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  - มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานำเสนองาน
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีด้านงานวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ  - ประเมินจากผลงานและการนำเสนองานทางด้านปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างเหมาะสม
- ปลูกฝังและเน้นย้ำให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานก่อนลงปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการสังเกต การลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6,1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 1.1,1.6,1.7, 2.1,2.4 – 2.6, 3.2, 4.1 – 4.6, 5.3-5.4 1.1 – 1.7, 3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การนำเสนองาน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมงานกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 9,17 ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20%,20% 50% 10%
[1]  สุรพล ราษฏร์นุ้ย “วิศวกรรมการบำรุงรักษา” พิมพ์ครั้งที่1, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2545  [2]  อำนวย อุดมศรี “เขียนแบบวิศวกรรม” พิมพ์ครั้งที่3, บ.สกายบุ๊กส์ (จำกัด), 2547  [3]  มานพ ตันตระบัณฑิตย์และคณะ “กรรมวิธีการผลิต” พิมพ์ครั้งที่ 1, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2533  [4]  วิทยา ทองขาว “ทฤษฎีช่างกลทั่วไป” พิมพ์ครั้งที่ 1, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2553  [5]  พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล “วิศวกรรมเครื่องมือ” พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2548
ไม่มี
ไม่มี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  -  ผลการเรียนของนักศึกษา  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ