เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน

Screen Printing Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนเทคนิคขั้นสูง บนวัสดุต่างๆ การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของวัสดุ เทคนิค รูปต่างๆ ที่แปลกใหม่ จำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติในส่วนของเทคนิคการผลิตต่างๆ ของระบบสกรีน อย่างลึกซึ้งอีกทั้งต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน ในระบบเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนได้มีบูรณาการระหว่างระบบพิมพ์ดิจิตอลมากขึ้น อย่างระบบพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนซับลิเมชั่น และระบบการพิมพ์แบบพ่นหมึก ด้วยข้อดีของระบบการพิมพ์สกรีนทำให้สามารถพิมพ์ได้ทุกวัสดุพิมพ์ ทำให้จำเป็นต้องเรียนรู้ความรู้แบบพื้นฐานของระบบการพิมพ์สกรีนและเทคโนโลยีนำมาประยุกต์ เพื่อสร้างให้งานพิมพ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานกำหนดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนเทคนิคขั้นสูง บนวัสดุต่างๆ การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้อธิบายเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยการอบรมหน้าห้องบางครั้งเมื่อเห็นว่านักศึกษาผิดคุณธรรมจริยธรรม
1.2.2 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในวิชาชีพนี้สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
1.2.3 กำหนดการส่งชิ้นงานให้ตรงต่อเวลา เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายกำหนด
1.3.1 ประเมินจาการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีควมรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่สอนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.2 มอบหมายให้ค้นคว้ารายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
2.2.4 จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ผลงานฝึกปฏิบัติที่ได้มอบหมายและประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
2.3.2 รายงานที่มอบหมายในการสืบค้น
2.3.3 ความรู้จากกิจกรรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์สกรีนของผู้เรียน
2.3.4 รายงานผลการศึกษาดูงาน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มีความสามารถในการค้นหาความรู้ ข้อมูล และประเมินความถูกต้องด้วยตนเอง
3.2.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้นำไปสู่การสร้างสรรค์ภาคปฏิบัติ
3.3.1 งานที่ส่งเสริมความคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3.2 การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์สกรีน
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาในงานที่ได้มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางานที่ได้รับมอบหมายที่ให้ค้นคว้า
4.3.1 จากรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.3.2 พฤติกรรมสภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4.3.3 ผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.3.4 ผลอภิปรายและเสวนา
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการ ใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความรู้ มีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
5.3.2 ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน กำหนดใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติ และอธิบายควบคุู่ไปกับการทำงานปฏิบัติ ทำตามใบงาน สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTEPP130 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1,3.1,5.1 สอบปฏิบัติกลางภาค สอบปฏิบัติปลายภาค 9,18 30%
2 1.1,2.1,3.1, 4.1,5.1, 6.1 การนำเสนอ รายงาน ผลงานการสอบปฏิบัติ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 การเข้าเรียนออนไลน์ และปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในระบบออนไลน์ และปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสารการสอนชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วารสารสกรีน สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ฉบับ 25 ที่ 80/2018
- การพิมพ์ซิลค์สกรีน Silk Screen Printing , ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
- การพิมพ์สกรีน Screen Printing Technology , นงเยาว์ จิระกรานนท์
- Screen Printing design : an exclusive collection of contemporary silkscreened graphics, Lisa Walker and Steve Blunt
- เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการพิมพ์ หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Basic design 06 Print & finish ; Gav in Ambrose, Paul Harris : AVA Publishing SA 2006
- การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผ่าด้วย รูปลอกเซรามิก ,วันชัย เพี้ยมแตก
- เทคโนโลยีการพิมพ์ ความก้าวหน้าและการนำไปใช้งาน ; อรัญ หาญสืบสาย
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   การปรับเนื้อหาและเทคนิคการสอนทั้งออนไลน์และปฏิบัติการ 3.2   การกำหนดโจทย์ในการฝึกปฏิบัติ 3.2   การนำเกณฑ์การวัดผลสมรรถนะวิชาชีพมาปรับใช้ในการวัดผลภาคปฏิบัติ
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4.2   มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมโดยคณะกรรมการในสาขาวิชา 
5.1   ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา   5.2   พิจารณาการนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ในแต่ละด้านมาใช้ในการวัดผลการสอบทักษะ 5.3   ปรับปรุงรายวิชาทุก  1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ 5.4   ปรับกระบวนการสอบวัดผล เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 5.5  เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้มีแนวทางการสอน หรือ สอบ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง